Thứ Bảy, 13/4/2024
Hướng dẫn số 412-HD/BDVTW ngày 14/9/2016 của Ban Dân vận Trung ương về tổ chức hoạt động Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 17 năm “Ngày Dân vận của cả nước”

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, hướng tới kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2016) và 17 năm “Ngày Dân vận của cả nước” (15/10/1999 – 15/10/2016), Ban Dân vận Trung ương hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm như sau:

I- Mục đích, yêu cầu

1- Thông qua các hoạt động kỷ niệm để tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm, nội dung, phương thức tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

2- Động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy truyền thống, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới.

3- Các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng Đảng nói chung, về công tác dân vận nói riêng, trọng tâm là Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị khóa XI về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”.

II- Nội dung và hình thức tổ chức

1- Tại Trung ương

1.1- Ban Dân vận Trung ương

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về truyền thống 86 năm công tác dân vận của Đảng, tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nhất là những kết quả, kinh nghiệm và điển hình “Dân vận khéo” trong công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, trong lực lượng vũ trang và trong công tác của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng.

- Tổ chức các đoàn công tác đi cơ sở nắm tình hình nhân dân và đôn đốc, khảo sát, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác dân vận.

- Tổ chức gặp mặt, tọa đàm, trao đổi về công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới; tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong các vụ, đơn vị thuộc Ban về các nội dung: học tập, thực hiện tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan điểm về công tác dân vận trong thời kỳ mới trong bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận; triển khai Chương trình hành động số 31-CTr/BDVTW, ngày 18/5/2016 của Ban Dân vận Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận.

- Phát hành Tạp chí Dân vận số chuyên đề về kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; xây dựng chuyên mục về kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng trên Trang tin điện tử Dân vận (danvan.vn).

1.2- Các đảng ủy trực thuộc Trung ương

Đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo các đảng ủy, đơn vị trực thuộc tổ chức sinh hoạt chính trị, nghiên cứu, học tập tư tưởng “Dân vận” của Hồ Chí Minh; các quan điểm, nội dung, phương thức tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; trao đổi, rút kinh nghiệm và biểu dương, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay trong công tác dân vận của đơn vị; xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”.

2- Tại địa phương

Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy tham mưu cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo:

- Tăng cường tuyên truyền về truyền thống công tác dân vận của Đảng; tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận.

- Tập trung hướng về cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động dân vận tại cơ sở theo chương trình công tác dân vận năm 2016 với phương châm tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

- Tổ chức gặp mặt cán bộ tiêu biểu làm tốt công tác dân vận trên các lĩnh vực; thăm hỏi các bậc lão thành, các gia đình có công trong công tác dân vận của Đảng; gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân, góp phần cùng với địa phương, đơn vị quan tâm giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”, v.v…

III- Tổ chức thực hiện

- Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng phù hợp, thiết thực, hiệu qủa, có tác dụng giáo dục sâu sắc, tránh phô trương, hình thức.

- Đề nghị Ban cán sự đảng các bộ, ngành, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có chỉ đạo các hoạt động phù hợp đối với ngành và tổ chức mình trong dịp kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

- Văn phòng, các vụ, đơn vị thuộc Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn, Chi đoàn thanh niên cơ quan triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; theo dõi các ngành, địa phương triển khai các hoạt động kỷ niệm và tổng hợp, báo cáo tình hình với lãnh đạo Ban.

Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2016) và 17 năm “Ngày Dân vận của cả nước” (15/10/1999 – 15/10/2016) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đề nghị các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đọa, chỉ đạo các hoạt động có kết quả tốt và phản ánh về Ban Dân vận Trung ương Đảng để tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng.

 

K/T TRƯỞNG BAN

 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

Thào Xuân Sùng

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất