Thứ Hai, 15/7/2024
Quyết định số 107-QĐ/BDVTW ngày 7/12/2016 của Ban Dân vận Trung ương về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ban Dân vận Trung ương

TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Quyết định số 78-QĐ/TW, ngày 10/04/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Trung ương;

- Căn cứ Quyết định số 272-QĐ/TW, ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; Hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW, ngày 30/6/2015 của Ban Đối ngoại Trung ương về hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành theo Quyết định số 272-QĐ/TW, ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI;

- Căn cứ Quy định số 288-QĐ/TW, ngày 07/02/2015 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài; Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW, ngày 09/02/2015 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 288-QĐ/TW, ngày 07/02/2015 của Ban Bí thư;

- Xét đề nghị của Vụ Tổ chức – Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ban Dân vận Trung ương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.

Điều 3. Các vụ, đơn vị; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Dân vận Trung ương thi hành Quy chế này.

 

TRƯỞNG BAN

 

Trương Thị Mai

 

(Đã ký)

  Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ban Dân vận Trung ương

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất