Thứ Hai, 15/7/2024
Công văn số 734-CV/BDVTW ngày 15/2/2017 của Ban Dân vận Trung ương về công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ hệ thống dân vận

Căn cứ Công văn số 2070-CV/BTCTW, ngày 05/01/2017 của Ban Tổ chức Trung ương và Công văn số 01-CV/BCĐ, ngày 09/12/2016 của Ban Chỉ đạo Đề án TW 6 v/v báo cáo tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; để có đủ căn cứ tham gia xây dựng Đề án Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Dân vận Trung ương đề nghị ban dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ của hệ thống dân vận, như sau:

1. Khối dân vận cấp xã và tương đương: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tại Hướng dẫn số 01/HDLB-TC-DV-TW, ngày 25/5/2000 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Dân vận Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ của ban dân vận địa phương, đánh giá mô hình tổ chức, kết quả hoạt động của Tổ dân vận cấp thôn (nếu có), Khối dân vận trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng và phối hợp tổ chức thực hiện công tác dân vận. Đề xuất mô hình tổ chức bộ máy, cán bộ dân vận cấp xã phù hợp nhất, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận hiện nay. Thống kê số liệu theo Phụ lục số 1 (gửi kèm). Báo cáo và phụ lục gửi ban dân vận cấp huyện để tổng hợp.

2. Ban dân vận cấp huyện và tương đương: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tại Quy định số 220-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ; kết quả hoạt động của ban dân vận, việc phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng và tổ chức thực hiện công tác dân vận. Đánh giá mô hình hoạt động của Tổ dân vận cấp thôn (nếu có), kết quả hoạt động Khối dận vận cấp xã. Đề xuất mô hình tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ dân vận cấp xã, cấp huyện. Thống kê số liệu theo Phụ lục số 2 (gửi kèm). Báo cáo và phụ lục gửi ban dân vận cấp tỉnh để tổng hợp.

3. Ban dân vận cấp tỉnh và tương đương: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tại Quy định số 219-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy, đánh giá mô hình hoạt động của Tổ dân vận (nếu có), kết quả thực hiện công tác xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ ban dân vận cấp xã, huyện, cấp tỉnh; kết quả hoạt động của các phòng và toàn cơ quan; việc phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng và tổ chức thực hiện công tác dân vận. Đề xuất mô hình tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ dân vận cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Thống kê số liệu theo Phụ lục số 3 (gửi kèm).

Ban dân vận cấp tỉnh và tương đương gửi báo cáo của cấp tỉnh và phụ lục số 3 về Ban Dân vận Trung ương (qua Vụ Tổ chức - Cán bộ) trước ngày 10/03/2017; đồng thời gửi file excel điện tử vào email: huyendanvan2810@gmail.com

Trân trọng!

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Ngô Thị Doãn Thanh

Phụ lục số 1

Phụ lục số 2

Phụ lục số 3

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất