Thứ Tư, 19/6/2024
Thông báo số 114-TB/BDVTW ngày 24/2/2017 của Ban Dân vận Trung ương về kết quả buổi làm việc giữa lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày 17/2/2017, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương (sau đây viết tắt là Ban Dân vận) và Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Học viện) đã chủ trì họp với các đơn vị chức năng của hai cơ quan để đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phối hợp tổ chức bồi dưỡng cán bộ dân vận năm 2016; triển khai công tác phối hợp bồi dưỡng cán bộ dân vận và nghiên cứu khoa học năm 2017. Sau khi thảo luận, lãnh đạo hai cơ quan thống nhất kết luận như sau:

1. Công tác bồi dưỡng cán bộ dân vận năm 2016 được hai cơ quan phối hợp chặt chẽ, đáp ứng được yêu cầu đặt ra; có nhiều đổi mới, nhất là sự quan tâm, trực tiếp chỉ đạo và giảng dạy của lãnh đạo hai cơ quan. Tuy nhiên, thời gian tới cần tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung; mở rộng thành phần tham gia giảng dạy; tăng cường trao đổi, thảo luận, đi thực tế…., để nâng cao hơn nữa chất lượng các lớp bồi dưỡng.

2. Năm 2017, hai cơ quan phối hợp tổ chức 05 lớp bồi dưỡng cán bộ dân vận. Tên gọi cụ thể của các lớp bồi dưỡng do Học viện chủ động, đảm bảo phù hợp với đối tượng triệu tập học và nội dung bồi dưỡng. Thời gian mỗi lớp 10 ngày, trong đó 1 – 2 ngày đi thực tế tại địa phương. Cụ thể:

2.1. Lớp thứ nhất:

- Thời gian: dự kiến từ 05/6/2017 đến 14/6/2017

- Nội dung, thành phần: Bồi dưỡng công tác dân vận dành cho trưởng, phó ban và cán bộ quy hoạch các chức danh trưởng, phó ban dân vận các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

- Số lượng học viên: 70 – 80 người

- Địa điểm: Học viện

2.2. Lớp thứ hai:

- Thời gian: dự kiến từ 01/8/2017 đến 10/8/2017

- Nội dung, thành phần: Bồi dưỡng công tác dân vận dành cho lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở cấp tỉnh.

- Số lượng học viên: 60 – 70 người

- Địa điểm: Học viện

2.3. Lớp thứ ba:

- Thời gian: dự kiến từ 21/8/2017 đến 30/8/2017

- Nội dung, thành phần: Bồi dưỡng công tác dân vận dành cho cán bộ dân vận trực tiếp tham mưu về công tác dân tộc của các tỉnh, thành phố và các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương.

- Số lượng học viên: 70 – 80 người

- Địa điểm: Học viện

2.4. Lớp thứ tư:

- Thời gian: dự kiến từ 11/9/2017 đến 20/9/2017

- Nội dung, thành phần: Bồi dưỡng công tác dân vận dành cho cán bộ dân vận trực tiếp tham mưu về công tác tôn giáo của các tỉnh, thành phố và các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương.

- Số lượng học viên: 70 – 80 người

- Địa điểm: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II

Thời gian cụ thể của 4 lớp trên do Học viện chủ động theo kế hoạch chung và thông báo cho Ban Dân vận biết, phối hợp gửi văn bản cho địa phương để triệu tập học viên.

2.5. Lớp thứ năm:

- Thời gian: Theo sự thống nhất với Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

- Nội dung, thành phần: trao đổi nghiệp vụ công tác dân vận dành cho cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

- Số lượng học viên: dự kiến 20 – 25 người

- Địa điểm: Học viện

3. Thống nhất giao Học viện chủ trì phối hợp với Ban Dân vận đăng ký và thực hiện nghiên cứu Đề tài khoa học cấp nhà nước năm 2018 – 2019: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

4. Phân công nhiệm vụ

4.1. Lãnh đạo hai cơ quan thống nhất giao PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện chủ trì phối hợp với đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Trưởng Ban Dân vận chỉ đạo các đơn vị chức năng của hai cơ quan phối hợp chặt chẽ, xây dựng khung chương trình, các chuyên đề, mời giảng viên… để tổ chức các lớp bồi dưỡng đạt kết quả. Các bài giảng phải làm rõ được 3 quan điểm trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận; bổ sung chuyên đề khái quát về công tác xây dựng Đảng; kiến thức chung về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế. Tăng thời lượng thảo luận, trao đổi tình huống công tác dân vận phát sinh từ thực tiễn.

4.2. Giao Học viện Xây dựng Đảng, Vụ Quản lý đào tạo, Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý của Học viện chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức – Cán bộ Ban Dân vận và các đơn vị có liên quan tham mưu cho lãnh đạo hai cơ quan tổ chức các lớp bồi dưỡng.

4.3. Về Đề tài khoa học cấp nhà nước nêu tại mục 3 trên đây, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo; đồng chí GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chủ trì, phối hợp với đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trường Ban Thường trực Ban Dân vận chỉ đạo thực hiện. Tham gia thực hiện Đề tài có một số lãnh đạo, chuyên gia của Học viện và các đồng chí thuộc Ban Dân vận: Ngô Anh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học cơ quan; Võ Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan, Lê Thị Phương Nam, Thư ký Trưởng Ban. Yêu cầu các vụ, đơn vị chức năng của hai cơ quan phối hợp tham mưu xây dựng và đăng ký thuyết minh Đề tài trình cơ quan thẩm quyền duyệt trong năm 2017 để triển khai thực hiện trong năm 2018 – 2019.

 

T/L TRƯỞNG BAN

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Bùi Tuấn Quang

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất