Thứ Ba, 25/6/2024
Kế hoạch số 771-KH/BDVTW ngày 08/3/2017 của Ban Dân vận Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2017

Ngày 26/02/2009, Ban Dân vận Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 70-KH/BDVTW về tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Sau 8 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã thu được nhiều kết quả, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước cũng như của từng địa phương, đơn vị. Nhằm đẩy mạnh phong trào có hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu công tác dân vận của Ðảng trong tình hình mới, Ban Dân vận Trung ương xây dựng Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang. Xác định đúng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong từng cơ quan, đơn vị.

2. Động viên và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân; nâng cao ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực trong Nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

3. Gắn với tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo hướng gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân; tăng cường năng lực tập hợp quần chúng; góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng, của cấp ủy, chính quyền các cấp, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

4. Đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp ở cơ sở. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào tình hình thực tế và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ để từng địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với những nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, được tổ chức thường xuyên, sâu rộng cùng với các phong trào thi đua yêu nước có tính bền vững, sức lan toả trong cộng đồng, thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia, như: Các mô hình vận động Nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh; các mô hình về an ninh trật tự; các mô hình trên lĩnh vực văn hóa, xã hội; các mô hình về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; về xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh... Đặc biệt, có thể hướng về xây dựng được những mô hình tốt góp phần phòng, chống biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác dân vận gắn với Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; với Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ”; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Chương trình hành động Số 31- CTr/BDVTW, ngày 18/5/2016 của Ban Dân vận Trung ương về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận”;… và các chỉ thị, kết luận, nghị quyết khác của Đảng để có một phong trào thi đua toàn diện, rộng khắp, thực chất và hiệu quả.

3. Các cấp ủy đảng, chính quyền gắn triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với quán triệt tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận theo hướng vì Nhân dân, chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân. Phát huy trách nhiệm nêu gương, tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác, trong sinh hoạt để quần chúng Nhân dân tin tưởng và noi theo. Cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thực hiện chế độ "Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân", tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý kiến xây dựng của Nhân dân về công tác quản lý, điều hành; xây dựng và thực hiện phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin". Quan tâm giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của Nhân dân ngay tại cơ sở.

4. Duy trì, phát triển bền vững những mô hình “Dân vận khéo” đã có. Tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Dân vận khéo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn nhân rộng những mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, có sức lan tỏa và tác động tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt Chỉ thị số 16-CT/TTg, ngày 16/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, trong đó có nội dung đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo".

2. Đề nghị Ban cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, Đảng đoàn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng Trung ương chỉ đạo quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tiếp tục phát động, hướng dẫn và triển khai xây dựng các mô hình mới “Dân vận khéo” trong hệ thống, nhân rộng những mô hình, điển hình có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

3. Đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng vị trí, vai trò công tác dân vận của Đảng, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân về phong trào thi đua “Dân vận khéo". Cần khắc phục những hạn chế như ở một số nơi còn hình thức, hiệu quả thấp; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ về công tác dân vậnphong trào thi đua “Dân vận khéo"...

4. Đề nghị các cơ quan truyền thông từ Trung ương tới địa phương tăng cường đăng tải thông tin về phong trào “Dân vận khéo”, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang; phản ánh nhiều những mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, những cách làm mới, hiệu quả cao.

5. Căn cứ Kế hoạch này, Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Cục Dân vận, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông ở địa phương thực hiện các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về phong trào thi đua “Dân vận khéo”; kiểm tra, khảo sát, tổ chức tọa đàm.

- Tích cực hướng dẫn cơ sở đăng ký xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Thường xuyên kiểm tra, khảo sát và tổ chức tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, hiệu quả của phong trào và biểu dương, khen thưởng kịp thời các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

- Gửi báo cáo về Ban Dân vận Trung ương trước ngày 25/12/2017 để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Thào Xuân Sùng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất