Thứ Ba, 25/6/2024
Chương trình phối hợp công tác số 123-CTrPH/BDVTW-BCĐTNB ngày 31/3/2017 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ năm 2017

- Thực hiện Chương trình phối hợp công  tác số 68 -CTrPH/BDVTW-BCĐTNB ngày 16/9/2016 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;

- Căn cứ Chương trình công tác năm 2017 của Ban Dân vận Trung ương;

- Căn cứ Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;

Ban Dân vận Trung ương và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ thống nhất nội dung phối hợp công tác trong năm 2017 như sau:

1. Phối hợp khảo sát đánh giá 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo tại 4 tỉnh: An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 25 về công tác tôn giáo.

2. Phối hợp tham mưu tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 68-CT/TW, ngày 18/4/1991 của Ban Bí thư (khóa VI) “Về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer” (Dự kiến quý II hoặc III, tại Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ).

3. Phối hợp tổ chức giao ban công tác tôn giáo, dân tộc khu vực phía Nam, tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh; giao ban công tác dân vận, tôn giáo, dân tộc khu vực Tây Nam Bộ, tháng 11 tại Kiên Giang (Ban Dân vận Trung ương chủ trì, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tham gia).

4. Phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, tháng 6 tại Long An (Ban Dân vận Trung ương chủ trì, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tham gia).

5. Phối hợp tổ chức khảo sát, nắm tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị khu vực biên giới, hải đảo và việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới tại vùng Tây Nam Bộ. Thời gian dự kiến quý II/2017; địa điểm khảo sát 4 tỉnh biên giới và một số tỉnh ven biển Tây Nam Bộ (Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì, Ban Dân vận Trung ương tham gia).

6. Phối hợp tổ chức tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Thời gian từ tháng 5 – tháng 10/2017. Địa điểm tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ (Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì, Ban Dân vận Trung ương tham gia một số cuộc tiêu biểu).

7. Phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020. Thời gian cuối tháng 12/2017; địa điểm tại thành phố Cần thơ (Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì, Ban Dân vận Trung ương tham gia).

8. Thường xuyên trao đổi các thông tin liên quan về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, an ninh chính trị, trật tự xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở vùng Tây Nam Bộ và thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu (hai Ban thống nhất giao Cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh; Vụ Dân tộc – Tôn giáo và Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ làm đầu mối trao đổi thông tin, phối hợp).

BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Trần Minh Thống

BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Hà Ngọc Anh

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất