Chủ Nhật, 14/4/2024
Kế hoạch số 926-KH/BDVTW-BCSĐCP ngày 18/4/2017 của Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ về triển khai Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận năm 2017

Căn cứ Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW- BCSĐCP ngày 11/10/2016 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ về thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2016 – 2021;

Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ thống nhất ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp về công tác dân vận năm 2017, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Cụ thể hóa Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ thành nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện trong năm 2017, đảm bảo thống nhất, khoa học và đồng bộ.

2. Việc triển khai nội dung công tác phối hợp cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

II. Nội dung, thời gian, địa điểm

1. Về công tác kiểm tra, khảo sát

1.1. Tổ chức kiểm tra nắm tình hình các cấp ủy đảng triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp” (trong đó đi sâu đánh giá công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gắn với cải cách hành chính); Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ  doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Thời gian trong tháng 5, 6/2017; địa điểm kiểm tra: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Khánh Hòa (sẽ có công văn và đề cương gửi các địa phương, đơn vị cho Ban Dân vận Trung ương chủ trì).

1.2. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp thời gian qua; trọng tâm là việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn. Thời gian: từ tháng 5 đến tháng 9/2017. Địa điểm kiểm tra, khảo sát gồm: Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương); Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính); Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường); các tỉnh, thành phố: Bình Dương, Long An, An Giang, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Cao Bằng và Lào Cai (sẽ có công văn và đề cương gửi các địa phương, đơn vị do Ban cán sự đảng Chính phủ chủ trì).

2. Tổ chức Hội nghị “Trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận trong giải quyết điểm nóng, vụ việc phức tạp”

2.1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian tổ chức Hội nghị: tháng 6/2017

- Địa điểm tổ chức: tại thành phố Hải Phòng

2.2. Thành phần tham dự Hội nghị

- Các cơ quan Trung ương: Ban Dân vận Trung ương, Ban cán sự đảng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; một số vụ, đơn vị liên quan của Ban Dân vận Trung ương và Văn phòng Chính phủ.

- Các tỉnh ủy, thành ủy mời tham dự Hội nghị: Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đắk Lắk, Hậu Giang, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh.

- Thành phố Hải Phòng (địa phương đăng cai tổ chức): đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2.3. Chủ trì Hội nghị

+ Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ.

+ Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

+ Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

(Các văn bản Hội nghị do Ban Dân vận Trung ương chủ trì chuẩn bị).

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban Dân vận Trung ương giao Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước tham mưu các nội dung trong Kế hoạch do Ban Dân vận Trung ương chủ trì.

2. Ban cán sự đảng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng, thời gian.

 

T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG CHÍNH PHỦ

K/T TRƯỞNG BAN

ỦY VIÊN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Lê Vĩnh Tân

Thào Xuân Sùng

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất