Thứ Hai, 15/7/2024
Kế hoạch số 958-KH/BDVTW ngày 22/5/2017 về tổ chức Hội nghị bàn giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW; đề xuất cơ chế kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và một số tỉnh Bắc Trung bộ bàn giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (sau đây gọi tắt là Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW); đề xuất cơ chế kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên (theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch 03-KH/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Trao đổi, rút kinh nghiệm về phương pháp chỉ đạo, kết quả việc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); qua đó tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW trong thời gian tới.

2- Đề xuất cơ chế kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

3- Nội dung, chương trình Hội nghị đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

II- NỘI DUNG

1- Về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW

- Phản ánh tình hình, kết quả và trao đổi kinh nghiệm về việc triển khai, thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW.

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và kiến nghị, đề xuất.

- Nhiệm vụ trọng tâm giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong thời gian tới.

2- Đề xuất cơ chế kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

III- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1- Thời gian: 01 ngày, ngày 08 tháng 6 năm 2017 (thứ năm)

2- Địa điểm: Tỉnh Thái Bình (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau)

3- Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tham gia Chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí: Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình.

4- Thành phần dự Hội nghị

4.1- Ban Dân vận Trung ương

- Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương và một số đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trungg ương.

- Thư ký Trưởng Ban, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị tại Hà Nội; lãnh đạo, chuyên viên Vụ Đoàn thể Nhân dân; lãnh đạo Phòng Tổng hợp – Văn phòng Ban; phóng viên Tạp chí Dân vận.

4.2- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: mời 02 đồng chí trong Ban Thường trực, 02 đồng chí lãnh đạo của Ban Dân chủ - Pháp luật tham dự.

- Các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương: mỗi cơ quan mời 01 đồng chí đại diện lãnh đạo tham dự.

4.3- Tỉnh Thái Bình: trân trọng kính mời:

- Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh (Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình có bài phát biểu chào mừng và tham luận tại Hội nghị).

- Tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng và Văn phòng Ban; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

4.4- Các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và một số tỉnh Bắc Trung bộ tham dự Hội nghị: Thái Bình, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình (tổng số 29 tỉnh, thành phố). Cơ cấu và thành phần đại biểu tham dự Hội nghị như sau:

- Mỗi tỉnh, tành phố mời 01 đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy, thành ủy và 01 đồng chí lãnh đạo Phòng Đoàn thể Nhân dân của Ban.

- Ban Dân vận Trung ương mời:

+ Đại diện Thường trực tỉnh ủy, thành ủy của 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Sơn La, Ninh Bình, Lào Cai, Quảng Bình.

+ Đại diện Thường trực Ủy ban nhân dân của 5 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Lai Châu, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Thái Nguyên.

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 10 tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hà Nam, Điện Biên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hưng Yên.

4.5- Phóng viên: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các báo: Nhân dân, Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tạp chí Dân vận; các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh Thái Bình.

Tổng số: khoảng 140 đại biểu

III – TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Vụ Đoàn thể Nhân dân Ban Dân vận Trung ương: Chuẩn bị nội dung Hội nghị gồm kế hoạch, báo cáo đề dẫn, nội dung trao đổi, thảo luận, tham mưu các công văn, giấy mời…; phối hợp với Văn phòng Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội nghị.

2- Văn phòng Ban Dân vận Trung ương: Phối hợp với Vụ Đoàn thể Nhân dân và Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện, phương tiện, hội trường, nơi ăn nghỉ của đại biểu, trang trí khánh tiết, âm thanh loa máy, đón tiếp đại biểu và phục vụ Hội nghị đạt kết quả tốt.

3- Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình: Phối hợp với Vụ Đoàn thể Nhân dân và Văn phòng Ban Dân vận Trung ương chuẩn bị các nội dung theo Kế hoạch, tạo điều kiện để tổ chức Hội nghị thành công tốt đẹp.

4- Đề nghị chuẩn bị tham luận và phát biểu tại Hội nghị

4.1- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương: Chuẩn bị ý kiến phát biểu theo nội dung: đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong thời gian tới.

4.2- Đại diện Thường trực tỉnh ủy, thành ủy của 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Sơn La, Ninh Bình, Lào Cai, Quảng Bình, chuẩn bị ý kiến phát biểu theo nội dung: Kết quả, kinh nghiệm và đề xuất giải pháp để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng (có công văn của Ban Dân vận Trung ương mời riêng).

4.3- Đại diện Thường trực Ủy ban nhân dân của 5 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Lai Châu, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Thái Nguyên: Chuẩn bị ý kiến phát biểu theo nội dung: Kết quả, kinh nghiệm và đề xuất giải pháp để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng chính quyền (có công văn Ban Dân vận Trung ương mời riêng).

4.4- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 10 tỉnh

- Các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hà Nam, Điện Biên. Chuẩn bị ý kiến phát biểu theo nội dung: Kết quả và kinh nghiệm và đề xuất giải pháp về triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW trong lĩnh vực giám sát xã hội trên địa bàn  (có công văn Ban Dân vận Trung ương mời riêng).

- Các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ  An, Hưng Yên. Chuẩn bị ý kiến phát biểu theo nội dung: kết quả và kinh nghiệm và đề xuất giải pháp về triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW trong lĩnh vực phản biện xã hội trên địa bàn (có công văn Ban Dân vận Trung ương mời riêng).

4.5- Ban Dân vận các tỉnh ủy:  Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình. Chuẩn bị ý kiến phát biểu theo nội dung: Đề xuất nội dung để xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên (theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch 03-KH/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh).

Tham luận phát biểu tại Hội nghị bằng văn bản, dung lượng khoảng 5 trang đánh máy trên giấy khổ A4 (kiểu chữ times new roman, cỡ chữ 14), gửi về Ban Dân vận Trung ương (qua Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Dân vận Trung ương, 105B-107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội và gửi file văn bản về hộp thư điện tử: chinhhuong216@yahoo.com.vn) trước ngày 02/6/2017 để tổng hợp, phục vụ Hội nghị.

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi thông tin đề nghị liên hệ trực tiếp với đồng chí Đào Thị Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Dân vận Trung ương. ĐT: 080.44259 – 0982679866.

 

K/T TRƯỞNG BAN

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Nguyễn Văn Hùng

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất