Thứ Bảy, 9/12/2023
Kế hoạch số 978-KH/BDVTW ngày 24/5/2017 của Ban Dân vận Trung ương về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Dân vận Trung ương xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW) từ nay đến năm 2021 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Làm cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Dân vận Trung ương nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi chi bộ, vụ, đơn vị, của các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan; của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trước hết là các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo các vụ, đơn vị, cán bộ được quy hoạch vững mạnh về tư tưởng chính trị, có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới; rèn luyện phong cách cán bộ dân vận “Thật sự tin dân, trọng dân, gần dân học dân, hiểu dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân”, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực, liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động học tập và làm theo.

- Các chi bộ, vụ, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn, đoàn viên chi đoàn theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với vụ, đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội mình tham gia. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai Chương trình hành động số 31-Ctr/BDVTW, ngày 18/5/2016 của Ban Dân vận Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận và các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan.

- Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng thời phải căn cứ vào điều kiện cụ thể và nhiệm vụ chính trị hằng năm của cơ quan để phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II- NỘI DUNG

1. Triển khai xây dựng kế hoạch và làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đều học tập, quán triệt Chỉ thị số  05-CT/TW và tham dự các cuộc sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt công đoàn, sinh hoạt chi đoàn.

- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; báo cáo kết quả với Bí thư chi bộ, Vụ trưởng và lãnh đạo đơn vị nơi công tác trong sáu tháng đầu năm 2017.

- Bí thư chi bộ, vụ trưởng, lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý kế hoạch; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở; hằng năm đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong vụ, đơn vị.

- Công đoàn, Chi đoàn thanh niên cơ quan hướng dẫn cho đoàn viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trực tiếp quản lý kế hoạch cá nhân của đoàn viên; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở; hằng năm đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch trong đánh giá, xếp loại đoàn viên.

2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Dân vận Trung ương hằng năm và cả nhiệm kỳ. Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, các nghị quyết Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng và các cuộc vận động, phong trào thi đua do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đảng, công đoàn, Đoàn TNCS Hồ CHí Minh cấp trên phát động.

- Xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Ban Dân vận Trung ương, trên cơ sở phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

3. Phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Tạp chí Dân vận, Trang tin điện tử Dân vận.

- Phối hợp tuyên truyền các phương tiện truyền thông đại chúng khác, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

4. Phối hợp biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và phong cách dân vận Hồ Chí Minh

Giao Hội đồng khoa học Ban Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với các đơn vị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn chương trình, giáo trình giảng dạy tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dân vận.

5. Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Ban Dân vận Trung ương phối hợp với các cấp ủy đảng, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

- Đảng bộ, công đoàn, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh các vụ, đơn vị của cơ quan thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động.

- Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan theo dõi và trình lãnh đạo Ban biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5, kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15/10 hằng năm.

6. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Rà soát, bổ sung, xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc của cơ quan.

- Nâng cao chất lượng cán bộ Ban Dân vận Trung ương theo tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chống bệnh thành tích, hình thức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, thực hiện “nói đi đôi với làm”.

- Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, nhất là lãnh đạo Ban, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo các vụ, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

III – TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, lãnh đạo các chi bộ, vụ, đơn vị, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tại vụ, đơn vị; hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động trong vụ, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, định kỳ hằng năm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân, coi kết quả thưc hiện kế hoạch là một trong những tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

2. Giao Vụ Tổ chức – Cán bộ chủ trì, phối hợp tham mưu cho lãnh đạo Ban việc triển khai thực hiện kế hoạch; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình thực hiện kế hoạch và định kỳ báo cáo lãnh đạo Ban kết quả thực hiện này hằng năm.

 

K/T TRƯỞNG BAN

 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

Thào Xuân Sùng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất