Chủ Nhật, 21/7/2024
Chương trình số 96a-CTr/BDVTW-ĐĐHNBVN ngày 13/12/2016 về phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2016 – 2021

- Căn cứ Quyết định số 78-QĐ/TW, ngày 10/4/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Trung ương;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam;

- Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới, Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất ký kết chương trình phối hợp công tác với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ dân vận và cán bộ, hội viên, người làm báo trong cả nước.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên, nhà báo và cơ quan báo chí tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận của Đảng; góp phần xây dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

 II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1- Phối hợp định hướng thông tin, tuyên truyền tư tưởng “Dân vận” Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân vận và những vấn đề liên quan đến Nhân dân; trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình Nhân dân, nhất là những vấn đề mới phát sinh trong các tầng lớp Nhân dân.

2- Phối hợp tuyên truyền việc thực hiện Chương trình hành động của Ban Dân vận Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận; chú trọng tuyên truyền phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị, công tác dân vận của cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân…

3- Phối hợp tuyên truyền Luật Báo chí 2016 và Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, xây dựng nền báo chí cách mạng chính trực và nhân văn, bảo vệ đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân.

4- Phối hợp tổ chức một số hội nghị, hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu, khảo sát thực tế có nội dung liên quan đến công tác dân vận.

5- Phối hợp tổ chức cuộc thi báo chí tuyên truyền về phong trào thi đua "Dân vận khéo" theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020). Cuộc thi được phát động từ năm 2017, sơ kết hằng năm và tổng kết vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

Phối hợp bình chọn, biểu dương, khen thưởng tác phẩm báo chí tiêu biểu về công tác dân vận vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10) hằng năm.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1- Đối với Ban Dân vận Trung ương

1.1- Thường xuyên cung cấp các văn bản của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trong hệ thống dân vận của Ban Dân vận Trung ương cho Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam.

1.2- Cung cấp thông tin có tính định hướng tuyên truyền cho Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí Trung ương về những trọng tâm công tác dân vận trong từng thời kỳ và hằng năm. Mời Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí tham dự các hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận hằng năm và một số hội nghị, hội thảo, hoạt động quan trọng của Ban Dân vận Trung ương.

1.3- Chủ trì phối hợp chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết, tổ chức phát động và tổng kết cuộc thi báo chí tuyên truyền về phong trào thi đua "Dân vận khéo" theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

1.4- Chủ trì theo dõi, đánh giá, bình chọn biểu dương, khen thưởng tác phẩm báo chí tiêu biểu về lĩnh vực công tác dân vận vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng hằng năm.

2- Đối với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam

2.1- Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức và hội viên hội nhà báo các cấp, các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận.

2.2- Chỉ đạo các tổ chức hội, hội viên hội nhà báo các cấp chú trọng thông tin, tuyên truyền những vấn đề liên quan đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, bảo đảm phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; khơi dậy tình cảm yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc, góp phần củng cố niềm tin, sự đồng thuận xã hội, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

2.3- Chỉ đạo việc tham gia chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức phát động và tổng kết cuộc thi báo chí tuyên truyền về phong trào thi đua "Dân vận khéo". Tham gia bình chọn tác phẩm báo chí tiêu biểu về công tác dân vận để biểu dương, khen thưởng vào kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng hằng năm.

2.4- Chỉ đạo việc hướng dẫn, hỗ trợ về kỹ năng, nghiệp vụ cho Tạp chí Dân vận thuộc Ban Dân vận Trung ương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức của Tạp chí Dân vận (bản in) và Trang tin điện tử Dân vận.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Căn cứ nội dung Chương trình phối hợp này, hằng năm Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam có kế hoạch thực hiện cụ thể.

2- Định kỳ hằng năm, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức giao ban đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình phối hợp, đề ra nhiệm vụ, biện pháp thực hiện cho năm tiếp theo.

 3- Giao cho Tạp chí Dân vận, Ban Dân vận Trung ương và Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam làm cơ quan thường trực, đầu mối theo dõi, tham mưu, phối hợp giúp lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam trong quá trình thực hiện Chương trình phối hợp này.

          Nội dung Chương trình phối hợp này được lãnh đạo hai cơ quan thống nhất ký kết thực hiện kể từ ngày ký; trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề mới phát sinh thì hai bên có trách nhiệm trao đổi, thống nhất điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

ĐẢNG ĐOÀN HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

BÍ THƯ

CHỦ TỊCH HỘI NHÀ BÁO

(Đã ký)

Thuận Hữu

BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Thào Xuân Sùng

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất