Thứ Ba, 3/10/2023
Hướng dẫn số 1220-HD/BDVTW ngày 20/9/2017 của Ban Dân vận Trung ương về tổ chức hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2017) và 18 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999 – 15/10/2017)

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, hướng tới kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2017) và 18 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999 – 15/10/2017), Ban Dân vận Trung ương hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm, nội dung, phương thức tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy truyền thống, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới.

2. Các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Ban Dân vận Trung ương

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về truyền thống 87 năm công tác dân vận của Đảng, tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là những kết quả, kinh nghiệm và điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Tổ chức họp báo thông tin về công tác dân vận; phát động giải báo chí viết về công tác dân vận của Đảng. Tổ chức xuất bản Tạp chí Dân vận số chuyên đề về kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; xây dựng chuyên mục hướng tới kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng trên Trang tin điện tử Dân vận (danvan.vn).

- Sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phục hồi Phòng Truyền thống của Ban; sửa chữa Nhà bia truyền thống của Ban Dân vận Trung ương tại Tây Ninh và Tuyên Quang; tổ chức hoạt động “Về nguồn”; gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan; giao lưu thể thao, văn nghệ với một số đơn vị.

- Tham dự các hoạt động kỷ niệm tại địa phương, cơ sở.

- Tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”.

2. Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy

- Tham mưu cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo: Tăng cường tuyên truyền về truyền thống công tác dân vận của Đảng; tích cực triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, phức tạp trong Nhân dân; tổ chức các đoàn đi công tác cơ sở nắm tình hình Nhân dân và đôn đốc, khảo sát, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác dân vận.

- Tổ chức gặp mặt cán bộ tiêu biểu làm tốt công tác dân vận trên các lĩnh vực; tọa đàm, trao đổi, rút kinh nghiệm và biểu dương, nhân rộng những mô hình tốt, cách hay trong công tác dân vận; tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”; thăm hỏi các bậc lão thành, các gia đình có công trong công tác dân vận của Đảng; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở, v.v…

3. Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương

Đề nghị ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị trực thuộc tổ chức sinh hoạt chính trị, nghiên cứu, học tập tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm, nội dung, phương thức tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương,  đơn vị để tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng phù hợp, thiết thực, hiệu quả, có tác dụng sâu sắc, tránh phô trương, hình thức.

- Đề nghị Ban cán sự đảng các bộ, ngành, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo và triển khai các hoạt động phù hợp đối với ngành và tổ chức mình trong dịp kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

- Giao Vụ Tổ chức – Cán bộ, Tạp chí Dân vận và Văn phòng phối hợp tham mưu cho lãnh đạo Ban kế hoạch cụ thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng tại cơ quan Ban Dân vận Trung ương.

Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2017) và 18 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999 – 15/10/2017) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động có kết quả tốt nhất và phản ánh về Ban Dân vận Trung ương Đảng để tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng.

 

K/T TRƯỞNG BAN

 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Thào Xuân Sùng

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác