Thứ Ba, 3/10/2023
Công văn số 1274-CV/BDVTW ngày 02/10/2017 của Ban Dân vận Trung ương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày 19/7/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị, Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tham mưu với cấp ủy tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân ở địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về các nội dung của  Chỉ thị trong các tầng lớp nhân dân.

2. Phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và  xã hội, các cơ quan liên quan tham mưu với cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện Chỉ thị, đưa vào nội dung, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm của cấp ủy, đảm bảo thực hiện hiệu quả Chỉ thị; theo dõi, nắm tình hình thực hiện công tác người có công với cách mạng tại địa bàn, đơn vị, đánh giá đúng những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; từ đó, tham mưu cấp ủy đề ra giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác người có công với cách mạng.

3. Phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ tham mưu với cấp ủy sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, báo cáo kết quả về Ban Dân vận Trung ương để tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư theo quy định.

 

K/T TRƯỞNG BAN

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

Trần Thị Bích Thủy

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác