Thứ Sáu, 8/12/2023
Công văn số 1316-CV/BDVTW ngày 01/11/2017 của Ban Dân vận Trung ương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn khung

Kính gửi: Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

Ngày 03/10/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Quyết định số 99-QĐ/TW ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định đạt hiệu quả, Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ trì tham mưu với cấp ủy một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; thường xuyên phổ biến, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị.

2. Nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung của Hướng dẫn khung thành các quy chế, quy định, hướng dẫn, các cơ chế để phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho phù hợp với đặc thù của từng cấp ủy, tổ chức đảng, từng địa bàn, đơn vị.

3. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện Hướng dẫn khung đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW; định kỳ báo cáo về Ban Dân vận Trung ương để tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư theo quy định.

                               K/T TRƯỞNG BAN

                               PHÓ TRƯỞNG BAN

                           (Đã ký)

                                   Trần Thị Bích Thủy

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất