Thứ Ba, 3/10/2023
Kế hoạch số 1560-KH/BDVTW ngày 01/02/2018 của Ban Dân vận Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Dân vận Trung ương xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ban Dân vận Trung ương nhận thức đầy đủ và sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các vụ, đơn vị thuộc Ban; tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ gắn với tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

II. NỘI DUNG

1. Những nội dung chung

1.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn xây dựng kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (hoàn thành trong quý I/2018).

1.2. Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi đủ điều kiện (thực hiện từ năm 2018).

1.3. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Bí thư tổng kết mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện ở những nơi đang thực hiện thí điểm để mở rộng ở cấp huyện và thí điểm ở cấp tỉnh (thực hiện từ năm 2018).

1.4. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổng kết Hướng dẫn số 01/HDLB-TC-DV, ngày 25/5/2000 của Ban Dân vận Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ của ban dân vận địa phương và Hướng dẫn số 80-HD/BDVTW, ngày 28/02/2012 của Ban Dân vận Trung ương về việc thành lập và hoạt động của tổ dân vận thôn, bản, khóm, ấp, tổ dân phố, khu dân cư (hoàn thành trong năm 2018).

2.3. Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (thực hiện hằng năm).

2.4. Sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của cơ quan Ban Dân vận Trung ương đến năm 2020 theo hướng giảm đầu mối, không thành lập mới tổ chức trung gian; nghiên cứu giảm số phòng thuộc Văn phòng. Triển khai Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức gắn với Kế hoạch số 1282-KH/BDVTW, ngày 12/10/2017 về tinh giản biên chế đến năm 2021. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Tạp chí Dân vận theo Kết luận số 26-KL/TW, ngày 29/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Sửa đổi, bổ sung Quy định về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức của Ban Dân vận Trung ương; xây dựng Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (hoàn thành trong quý II và quý III/2018).

2.5. Thực hiện Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về khoán kinh phí hoạt động của Ban. Đảm bảo thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan và tinh giản biên chế (thực hiện hằng năm).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các vụ, đơn vị thuộc Ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cụ thể hóa nội dung và triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Vụ Tổ chức – Cán bộ chịu trách nhiệm tham mưu trực tiếp cho lãnh đạo Ban triển khai, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này hằng năm và toàn khóa.

3. Vụ Đoàn thể Nhân dân chủ trì tham mưu thực hiện các nội dung 1.1, 1.3, phần II.

4. Tạp chí Dân vận chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức – Cán bộ và Văn phòng tham mưu thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tạp chí Dân vận theo nội dung 2.4, phần II.

5. Văn phòng chủ trì tham mưu thực hiện nội dung 2.5, phần II.

 

TRƯỞNG BAN

 

Trương Thị Mai

(Đã ký)

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác