Chủ Nhật, 24/9/2023
Kế hoạch số 1599-KH/BDVTW-ĐĐHNBVN ngày 01/3/2018 về thực hiện "Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam" năm 2018

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam (số 96a-CTr/BDVTW-ĐĐHNBVN, ngày 13/12/2016, nay gọi tắt là Chương trình phối hợp), Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2018, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả những nội dung đã được thể hiện trong Chương trình phối hợp; lựa chọn những nội dung phù hợp và giải pháp thực hiện đúng với trách nhiệm đã cam kết của mỗi bên trong năm 2018. 

2. Trong quá trình thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa hai bên; tạo sự chuyển biến tích cực trong hệ thống dân vận cũng như đối với tổ chức Hội các cấp trong tuyên truyền, thực hiện công tác dân vận của Đảng.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hội, hội viên, nhà báo, các cơ quan báo chí truyền thông tăng cường tuyên truyền về công tác dân vận của Đảng, nhất là thực hiện “Năm công tác dân vận chính quyền” và hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”

- Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận theo Quy chế công tác dân vận của Đảng (theo Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X).

- Tuyên truyền việc thực hiện các trọng tâm công tác của Ban Dân vận Trung ương và hệ thống dân vận; trong đó chú trọng tuyên truyền việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, thúc đẩy sự chuyển biến của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp trong thực hiện cải cách hành chính, về tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, phát huy tối đa mọi nguồn lực trong xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội; phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong hệ thống chính trị; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân…       

- Thông tin, tuyên truyền kịp thời và có tính định hướng, góp phần giải tỏa những bức xúc trong Nhân dân. Quan tâm tuyên truyền những vấn đề liên quan đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, khơi dậy tình cảm yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc, góp phần củng cố niềm tin, sự đồng thuận xã hội, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

- Đôn đốc Ban Dân vận và Hội Nhà báo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” (nhất là những địa phương chưa triển khai). Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, nhà báo, cộng tác viên viết và gửi bài tham gia cuộc thi.

2- Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình nhân dân và các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”

- Tăng cường các biện pháp nắm tình hình, trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình Nhân dân, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh trong các giai tầng xã hội, nhất là trong công nhân, người lao động, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo…

- Tổ chức giao ban trao đổi thông tin về tình hình Nhân dân, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận của năm vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) và Kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10).

- Thực  hiện tốt việc cung cấp thông tin về các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cho các cơ quan báo chí và nhà báo để viết bài tham dự cuộc thi.

3- Tổ chức chấm sơ khảo, sơ kết (lần 1) cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" của năm

- Thành lập Ban giám khảo, Ban Thư ký; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chấm sơ khảo cuộc thi (trong quý III/2018).

- Tiến hành chấm sơ khảo, lựa chọn tác phẩm có chất lượng vào vòng chung khảo và khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2018).

4. Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công tác viên của Tạp chí Dân vận và phóng viên các cơ quan báo chí viết về công tác dân vận.

III- TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Ban Dân vận Trung ương

1.1- Cung cấp tài liệu, văn bản của Trung ương và của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận; định hướng thông tin, tuyên truyền công tác dân vận hằng quý tới Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí Trung ương.

1.2- Tăng cường các biện pháp nắm tình hình, trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình Nhân dân, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh trong các giai tầng xã hội, nhất là trong công nhân, người lao động, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo…

1.3- Chủ trì tổ chức giao ban trao đổi thông tin về tình hình Nhân dân giữa hai cơ quan gắn với sơ kết cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” lần thứ nhất vào dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10).

1.4- Thành lập Ban giám khảo, Ban Thư ký, Tổ giúp việc và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chấm sơ khảo cuộc thi. Tổ chức chấm sơ khảo, lựa chọn tác phẩm có chất lượng vào vòng chung khảo và khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (có kế hoạch riêng).

1.5- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên của Tạp chí Dân vận và phóng viên các cơ quan báo chí viết về công tác dân vận. Thời gian dự kiến trong quý II/2018 (có kế hoạch riêng).

1.6- Giao Tạp chí Dân vận chủ trì phối hợp tham mưu các nội dung do Ban Dân vận Trung ương chủ trì thực hiện; theo dõi và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (6 tháng, một năm) việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam

2.1- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nội dung tuyên truyền trong hệ thống tổ chức Hội và các cơ quan báo chí về công tác dân vận theo điểm 1 mục II của Kế hoạch này.

2.2-  Nắm, tổng hợp tình hình Nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, nhất là thông tin vấn đề, sự việc nổi cộm, bức xúc có tính phổ biến, lan tỏa trong xã hội; trao đổi, đề xuất biện pháp tác động, giải quyết với Ban Dân vận Trung ương; góp phần định hướng dư luận đối với tổ chức Hội và hội viên, Nhà báo, các cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng ở Trung ương và địa phương.

2.3- Tham gia, phối hợp tổ chức hội nghị giao ban, trao đổi tình hình Nhân dân; đánh giá sơ kết cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” theo kế hoạch.

2.4- Tham gia công tác chấm sơ khảo của năm, chọn bài vào vòng chung khảo.

2.5-  Phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Dân vận và phóng viên các cơ quan báo chí viết về công tác dân vận (chọn cử giảng viên, báo cáo viên; chuẩn bị nội dung tập huấn; lên chương trình tập huấn cụ thể).

2.6- Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam tham mưu các nội dung do Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì thực hiện; phối hợp với Tạp chí Dân vận theo dõi, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (6 tháng, một năm) Kế hoạch này.

ĐẢNG ĐOÀN HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

ỦY VIÊN ĐẢNG ĐOÀN

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Hồ Quang Lợi

BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Hà Ngọc Anh

 

 

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác