Thứ Sáu, 7/10/2022
Kế hoạch số 1970-KH/BDVTW ngày 23/7/2018 về việc triển khai cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 và Hưởng ứng Cuộc thi viết “Cán bộ đảng viên các Ban Đảng và cơ quan của Đảng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Khối thi đua các Ban Đảng và cơ quan của Đảng phát động. Lãnh đạo Ban thống nhất với Đảng ủy cơ quan xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII; thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

- Thiết thực kỷ niệm 88 năm và hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020); 70 năm ngày truyền thống của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2020); chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020);

- Thông qua cuộc thi phát hiện, tôn vinh các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, cá nhân đổi mới, sáng tạo thiết thực, hiệu quả trong công tác và trong cuộc sống.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi được triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Dân vận Trung ương;

- Đảng ủy cơ quan, Chi bộ các vụ đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan chủ động tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân của vụ, đơn vị tham gia, để cuộc thi thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn cơ quan nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Hình thức thi được triển khai đơn giản (thi viết, đánh máy), câu chuyện, chuyện thơ… đảm bảo tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có thể tham gia dự thi.

II. NỘI DUNG

1. Tên gọi: Cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

2. Đơn vị chủ trì: Lãnh đạo ban chủ trì phối hợp với Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Ban Dân vận Trung ương triển khai theo Thể lệ cuộc thi của Khối thi đua các Ban Đảng và các cơ quan của Đảng.

3. Đối tượng tham dự cuộc thi: Toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương.

4. Nội dung hình thức cuộc thi (Theo Thể lệ gửi kèm)

5. Thời gian phát động, gửi bài và kết thúc cuộc thi

- Từ khi ban hành Kế hoạch này;

- Thời gian nhận bài dự thi: Trước ngày 28/8/2018 gửi bài dự thi về Khối thi đua các Ban Đảng và các cơ quan Đảng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao cho các đồng chí vụ trưởng, trưởng các đơn vị; Bí thư các chi bộ và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội của cơ quan triển khai, tuyên truyền, vận động tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan.

2. Văn phòng Đảng ủy cơ quan thường trực nhận, tập hợp và gửi bài thi về Ban Kinh tế Trung ương (Cơ quan thường trực Ban tổ chức cuộc thi) trước ngày 02/9/2018.

3. Đây là cuộc thi thiết thực, ý nghĩa, lãnh đạo Ban và Đảng ủy cơ quan yêu cầu cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Nguyễn Lam

 

 

(Đã ký)

 

 Thể lệ Cuộc thi (xem tại đây)

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất