Thứ Năm, 23/5/2024
Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

 

File: Kết luận số 70-KL/TW

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác