Thứ Sáu, 24/5/2024
Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW ngày 30/10/2020 thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

File: Hướng dẫn số 33

Mẫu 1

Mẫu 2

Mẫu 3

Mẫu 4

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất