Thứ Hai, 15/7/2024
Kết luận số 23-KL/TW ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Tại phiên họp ngày 17/11/2021, xem xét Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả 10 năm thực hiện Thông báo kết luận số 312-TB/TW, ngày 09/3/2010 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển lãnh đạo Ủy ban kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra (Thông báo 312) và ý kiến của các cơ quan liên quan, Ban Bí thư kết luận như sau:

1. Sau hơn 10 năm thực hiện Thông báo 312 và các quy định của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra đảng từng bước được nâng cao. Nhiều cán bộ Ủy ban kiểm tra các cấp được luân chuyển sang các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và nhiều cán bộ các ngành, các cấp được luân chuyển về làm công tác kiểm tra, giám sát cơ bản bảo đảm chất lượng; nhiều đồng chí luân chuyển được bố trí giữ chức vụ chủ chốt của cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành Kiểm tra và của các cơ quan trong hệ thống chính trị, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế: Một số cấp ủy chưa quan tâm thực hiện toàn diện nội dung Thông báo 312; chất lượng, hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ có nơi chưa cao, chưa đồng đều; còn có sự nhầm lẫn giữa luân chuyển và điều động; chưa xây dựng được đề án, kế hoạch luân chuyển; chưa có chế độ, chính sách cụ thể đối với cán bộ luân chuyển; luân chuyển cán bộ trong nội bộ ngành Kiểm tra đảng chưa được quan tâm đúng mức.

2. Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thành, trung thực, chuyên sâu, chuyên nghiệp, có kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời kỳ mới, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Bí thư yêu cầu:

2.1. Cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến việc tiếp tục thực hiện Thông báo 312, gắn với các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác cán bộ; tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở cả cấp Trung ương và địa phương; thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác luân chuyển gắn với công tác quy hoạch, điều động và các khâu khác của công tác cán bộ.

2.2. Chú trọng luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành Kiểm tra đảng để tăng cường cán bộ cho các cấp, địa bàn cần thiết. Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành Kiểm tra đảng các cấp, báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định.

3. Giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng Trung ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kết luận này, định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Ban Bí thư theo quy định.

 

T/M BAN BÍ THƯ
Võ Văn Thưởng

 

File: Kết luận số 23

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất