Chủ Nhật, 21/7/2024
Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (sau đây gọi là Nghị quyết), Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Các cấp, các ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị và hệ thống chính trị nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nêu cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

 2. Xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả.

II- CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Ban Bí thư tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết (ngày 21 và 22 tháng 7/2022).

2. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các cấp uỷ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện; chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông tăng cường tuyên truyền nội dung Nghị quyết (hoàn thành trong tháng 8/2022).

3. Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc Trung ương và lãnh đạo cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện trong phạm vi phụ trách gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị (hoàn thành trong tháng 9/2022).

III- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Các cấp uỷ, tổ chức đảng ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết thực tiễn, đẩy mạnh củng cố, sắp xếp các mô hình tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ, nhất là khu vực xã, phường, thị trấn. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ cấp uỷ viên, bí thư cấp uỷ cơ sở; phân công cấp uỷ viên cấp trên theo dõi, phụ trách và dự sinh hoạt với tổ chức đảng ở cơ sở.

3. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; xây dựng chỉ tiêu phát triển đảng theo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên ở cơ sở làm tốt công tác tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

4. Tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đảng viên; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tấm gương đảng viên tiêu biểu; đồng thời, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên không chấp hành quy định của Đảng, nhất là quy định về những điều đảng viên không được làm. Nâng cao chất lượng phân loại, đánh giá đảng viên một cách thực chất, trên cơ sở đó thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đảng viên, sớm hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

5. Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu.

IV- NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Ban Tổ chức Trung ương

- Tiếp tục rà soát, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên.

 - Tham mưu Ban Bí thư hướng dẫn việc thí điểm sinh hoạt theo tổ đảng đối với chi bộ có đông đảng viên, sinh hoạt đảng trực tuyến đối với đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt (hoàn thành trong năm 2022); giao một số quyền cấp trên cơ sở cho đảng uỷ cơ sở ở các đảng bộ cơ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có quy mô lớn, quan trọng, có số lượng đảng viên đông; giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng uỷ cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương (hoàn thành trong năm 2023).

- Tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy chế làm việc mẫu của cấp uỷ cơ sở đối với những nơi thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã; nơi tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị (hoàn thành trong năm 2023).

- Ban hành Hướng dẫn khung Quy chế làm việc mẫu của cấp uỷ cơ sở (hoàn thành trong năm 2023).

- Chủ trì, phối hợp với Quân uỷ Trung ương sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn (hoàn thành trong năm 2023).

- Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách đối với cán bộ làm công tác văn phòng cấp uỷ cơ sở; chế độ phụ cấp đối với cán bộ đảng, đoàn thể, tổ chức đảng trực thuộc đảng uỷ cơ sở (hoàn thành trong năm 2023).

2. Ban Tuyên giáo Trung ương

Chủ trì hướng dẫn bổ sung, cập nhật mới nội dung, chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới và cấp uỷ cơ sở (hoàn thành trong năm 2022).

3. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

Rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung quy định và tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra cấp dưới kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng ở cơ sở, đảng viên theo nội dung của Nghị quyết (hoàn thành trong năm 2023).

4. Văn phòng Trung ương Đảng

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất về chính sách hỗ trợ hoạt động của tổ chức cơ sở đảng ở vùng dân tộc thiểu số, địa bàn có đông đồng bào tôn giáo, biên giới, hải đảo, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; mức đóng đảng phí đối với đảng viên gặp khó khăn; tỉ lệ trích đảng phí để lại chi bộ (hoàn thành trong năm 2023).

- Tham mưu các giải pháp tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảng, bảo đảm đồng bộ, liên thông trong toàn Đảng (hoàn thành trong năm 2023).

5. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội

- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm sự ổn định, thống nhất, tạo thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng; đồng thời, nghiên cứu thể chế hoá, cụ thể hoá các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và các quy định về chế độ, chính sách ở cấp cơ sở có liên quan đến nội dung Nghị quyết (hoàn thành trong năm 2023).

- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì cùng các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp nghiên cứu, tham mưu các chủ trương, giải pháp xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động; tăng cường vai trò, trách nhiệm về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với tổ chức đảng, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên (hoàn thành trong năm 2023).

6. Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao

Chủ trì, phối hợp, nghiên cứu, tham mưu mô hình tổ chức cơ sở đảng ngoài nước ở địa bàn có vị trí quan trọng, số lượng đảng viên đông, phạm vi hoạt động rộng, nơi có tổng lãnh sự quán (hoàn thành trong năm 2023).

7. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch này; trong đó, quan tâm một số nội dung sau:

- Chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; thành lập đảng bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp; phát triển tổ chức cơ sở đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, địa bàn có đông đồng bào tôn giáo, khu đô thị mới; doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá; khu vực ngoài nhà nước, nhất là trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; kịp thời phát hiện, tổ chức sơ kết, tổng kết, nhân rộng các mô hình tổ chức cơ sở đảng phát huy hiệu quả tích cực, nhất là những vấn đề thực tiễn đặt ra; hoàn thành việc tổ chức chi bộ quân sự ở cấp xã (hoàn thành trong năm 2023).

- Chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt" (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt); tổng kết mô hình tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong các loại hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ hợp tác, kinh tế trang trại... Tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân; bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch uỷ ban nhân dân ở những nơi có điều kiện; bí thư cấp uỷ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Tập trung chỉ đạo các giải pháp phù hợp, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao tỉ lệ bí thư, phó bí thư cấp uỷ cơ sở có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên và tỉ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên (từ năm 2022, hằng năm có đánh giá).

- Ban hành Quy chế làm việc mẫu của cấp uỷ cơ sở theo hướng dẫn của Trung ương; nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp uỷ với chủ doanh nghiệp tư nhân (hoàn thành trong năm 2023).

- Tăng cường chỉ đạo công tác phát triển đảng, quản lý đảng viên, có giải pháp phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên là sinh viên tốt nghiệp, bộ đội xuất ngũ, đảng viên đi làm ăn xa nơi đăng ký thường trú tham gia sinh hoạt đảng. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng tuỳ tiện, buông lỏng quản lý đảng viên, việc sinh hoạt đảng đối với đảng viên nghỉ chế độ hưu trí, việc nộp hồ sơ đảng viên khi chuyển sinh hoạt đảng, việc miễn sinh hoạt đảng.

- Chỉ đạo kiểm tra, thẩm định chặt chẽ kết quả đánh giá chất lượng, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch của Bộ Chính trị.

2. Các đồng chí bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết.

3. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ

Võ Văn Thưởng

File:  Kế hoạch số 07-KH/TW

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất