Thứ Hai, 15/7/2024
Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW ngày 20/4/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”

Ngày 05/9/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 07), Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ lãnh đạo, đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thông tin cơ sở; thông qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của tổ chức, cá nhân để làm tốt công tác thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

- Việc tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 07 phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; đồng thời kịp thời đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, gây phương hại đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, cản trở việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền, làm rõ vị trí, vai trò và những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong công tác thông tin cơ sở thời gian qua; chỉ rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trong đó cần tập trung làm rõ:   

- Vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thông tin cơ sở đối với việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đối với việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở cũng như việc cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

- Những hạn chế, bất cập chủ yếu trong công tác thông tin cơ sở hiện nay, như: Nội dung thông tin còn đơn điệu, ít thiết thực, chưa được phổ cập rộng rãi tới người dân; phương thức truyền thông chủ yếu vẫn theo cách làm truyền thống, chưa theo kịp với xu hướng của thông tin, công nghệ và đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

- Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, bất cập trong công tác thông tin cơ sở là do chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác này; cấp ủy, chính quyền các cấp ở nhiều nơi nhận thức chưa đầy đủ về phạm vi, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở; sự phối hợp chỉ đạo của các cấp, các ngành còn thiếu chặt chẽ và thống nhất về phương thức truyền thông, lựa chọn thông tin.

2. Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới được nêu trong Chỉ thị 07, trong đó tập trung tuyên truyền, giải thích rõ:  

- Quan điểm của Đảng: Công tác thông tin cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

- Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới:

+ Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ các phương tiện truyền thông hiện đại với cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết chế văn hóa - thông tin ở cơ sở hiện có và chương trình xây dựng nông thôn mới để làm tốt công tác thông tin cơ sở; bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, kiến thức cần thiết cho cuộc sống, lao động, sản xuất, kinh doanh của người dân ở địa bàn xã, phường, thị trấn; đồng thời chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc, góp phần củng cố sự đoàn kết, đồng thuận ở cơ sở và từ cơ sở. 

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện; đồng thời chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền miệng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

+ Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thông tin cơ sở lồng ghép vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu, dự án phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành, địa phương để khai thác, sử dụng có hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí.  

+ Tập trung rà soát, củng cố, tổ chức lại các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở hiện có (đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã, đội tuyên truyền lưu động cấp huyện, điểm bưu điện - văn hóa xã, tủ sách pháp luật, cụm thông tin cổ động, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng, thư viện, đội chiếu phim lưu động…) để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và phù hợp với thực tế địa phương, cơ sở trong tình hình mới.

3. Tuyên truyền, chỉ rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, của các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản…, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin cơ sở; đồng thời, chú trọng tuyên truyền phát hiện, nhân rộng những điển hình, nhân tố mới, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực, bưng bít thông tin hoặc thông tin không chính xác, gây cản trở việc triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở cũng như việc thực hiện quyền được thông tin và tiếp cận thông tin của công dân. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội  

- Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo quán triệt, phổ biến Chỉ thị 07 gắn với thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở (sau đây gọi tắt là Quyết định 52) đến từng chi bộ và các tổ chức chính trị - xã hội bằng các hình thức phù hợp, như: tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức tuyên truyền qua hệ thống báo cáo viên, qua Thông tin nội bộ, hệ thống báo, đài,...

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở hằng năm của địa phương, cơ quan, đơn vị; bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, hướng dẫn, định hướng thông tin, tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương để biên soạn, phát hành tài liệu và tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào theo đạo.

- Tham mưu giúp tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở; đồng thời tiến hành rà soát, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở xã, phường, thị trấn.

- Thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề “phức tạp”, “nhạy cảm” để tham mưu giúp cấp ủy có các giải pháp kịp thời về công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.  

2. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

- Xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 07 gắn với thực hiện Quyết định 52.  

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mở kênh hoặc xây dựng chương trình truyền thông chuyên đề cơ sở có sức thuyết phục, phù hợp với trình độ và nhu cầu của người dân ở từng vùng, miền, nhất là những vùng, miền ít có điều kiện tiếp cận thông tin; đồng thời tăng cường mở rộng các chuyên mục, các diễn đàn, các cuộc giao lưu, tọa đàm về chủ đề: “Làm thế nào để tăng cường thông tin, tuyên truyền ở cơ sở và từ cơ sở”.

- Lãnh đạo Đài Truyền hình Trung ương và địa phương tăng cường trách nhiệm trong việc kiểm duyệt kênh và chương trình truyền thông cơ sở; chú trọng chọn lựa, bố trí đội ngũ biên tập viên, phóng viên có năng lực, am hiểu, nhiệt tình, sâu sát cơ sở thực hiện.   

3. Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tham mưu, đề xuất với Chính phủ các giải pháp sắp xếp, tổ chức lại các thiết chế văn hóa hiện có ở cơ sở để hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và nhu cầu văn hóa gắn với thông tin cơ sở của người dân.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường các hoạt động triển lãm, quảng bá văn hóa, nghệ thuật, góp phần chăm lo tốt hơn và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân ở xã, phường, thị trấn.

4. Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo, quản lý hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở và phát huy vai trò của tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 gắn với thực hiện Chỉ thị 07 và Quyết định 52, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm quyền tiếp cận thông tin - một trong những quyền cơ bản của con người đã được quy định trong Hiến pháp.

5. Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo việc tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị 07 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, văn bản pháp luật liên quan về công tác thông tin cơ sở đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và các địa phương tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện quy trình tiếp nhận thông tin và trả lời phản ánh của người dân thông qua công tác thông tin cơ sở, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, hoạt động của cổng/ trang thông tin điện tử, hộp thư điện tử công vụ của các cơ quan, đơn vị,…

- Tiếp tục tham mưu với Chính phủ các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý các trang mạng xã hội, các blog cá nhân nhằm ngăn chặn, giảm thiểu những thông tin xấu độc được truyền tải tới người dân ở địa bàn xã, phường, thị trấn; đồng thời bảo đảm quản lý thống nhất về hạ tầng thông tin ở cơ sở.

- Biên soạn và cung cấp tài liệu tuyên truyền ở cơ sở theo các chương trình, đề án đưa thông tin về cơ sở; phát hành các tài liệu tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn đến hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã, cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở trong toàn quốc.

- Xây dựng nội dung chương trình và hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và các địa phương.

6. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 07 theo định kỳ hàng năm; đồng thời chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị 07 và Quyết định 52.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chính sách, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của địa phương, bộ, ngành mình, nhất là những chương trình, kế hoạch, dự án, đề án có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân ở cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương để biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, định hướng thông tin trước những sự kiện lớn, những vấn đề “ phức tạp”, “ nhạy cảm”, mới nảy sinh trong thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quyết định 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X)  về Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

7. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 07 theo định kỳ hàng năm.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền, nhất là nội dung thông tin, tuyên truyền qua các hội nghị, sinh hoạt thường kỳ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ,… để giúp cán bộ, hội viên và đoàn viên ở cơ sở nắm bắt kịp thời những thông tin chính thống, có định hướng, góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.  

- Rà soát, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, nhất là ở cơ sở; đồng thời tăng cường tổ chức các hội nghị chuyên đề, các buổi giao lưu, tọa đàm,…để trao đổi thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân; thông qua đó tham mưu, đề xuất kịp thời với Đảng, Nhà nước các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc và bức xúc của nhân dân, góp phần thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước, phong trào đọc sách, báo Đảng, phong trào văn hóa - văn nghệ ở xã, phường, thị trấn. 

8. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan chỉ đạo, định hướng các hoạt động thông tin, tuyên truyền thông qua hội nghị giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên định kỳ hoặc đột xuất.

- Xây dựng và ban hành hướng dẫn, đề cương tuyên truyền đối với các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, quan hệ đối ngoại của đất nước và quốc tế trong năm; biên soạn và cung cấp tài liệu tuyên truyền về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm được dư luận cán bộ, đảng viên và người dân quan tâm.

- Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở xã, phường, thị trấn theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị 07 theo định kỳ hàng năm; chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tham mưu giúp Ban Bí thư tổ chức sơ tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 07.

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Lâm Phương Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất