Chủ Nhật, 21/7/2024
Tăng cường lãnh đạo công tác dân vận, góp phần đưa Vĩnh Phúc phát triển nhanh, bền vững

Phát huy truyền thống, tiếp nối ý chí, sự sáng tạo, quyết tâm của các thế hệ đi trước, những năm qua, trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, đặc biệt là quán triệt quan điểm “Dân là gốc” là động lực cho sự phát triển; tăng cường mối quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân; phát huy vai trò của nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường công tác dân vận. Tổ chức quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận. Trong đó đã cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” bằng Quyết định số 54-QĐ/TU ngày 03/2/2016 về việc Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định số 55-QĐ/TU ngày 03/2/2016 ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 1898-QĐ/TU, ngày 11/5/2020 ban hành Quy chế tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...


Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vinh Phúc và đoàn công tác
 kiểm tra công tác bảo vệ môi trường nông thôn tại xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân với Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban hành văn bản và triển khai nghiêm túc trong toàn Đảng bộ tỉnh Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định số 05-QĐ/TU, ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương.

Quan tâm chỉ đạo sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm khách quan, khoa học, thận trọng, tạo được sự đồng tình của cán bộ, đảng viên. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh đã giảm được 04 đầu mối trực thuộc tỉnh, 227 đầu mối cấp phòng, giảm 150 lãnh đạo, tinh giản được 2.822 biên chế và 11.415 người hoạt động không chuyên trách. Công tác xây dựng tổ chức, bộ máy, cán bộ làm công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm chỉ đạo. Đến nay, hệ thống dân vận các cấp được bố trí số lượng biên chế theo quy định. Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân vận các huyện, thành ủy phân công Ủy viên Ban Thường vụ làm Trưởng ban, 133/136 Đảng ủy xã, phường, thị trấn phân công đồng chí Phó Bí thư thường trực làm Trưởng khối, UBND các cấp trong tỉnh phân công đồng chí Chủ tịch UBND phụ trách công tác dân vận của chính quyền.

Cùng với đó, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tập trung lãnh đạo chính quyền các cấp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý điều hành gắn với thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, “Năm dân vận khéo” với trọng tâm là chỉ đạo công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân đi vào nền nếp. 9/9 huyện, thành phố hàng năm duy trì tổ chức đối thoại định kỳ. Riêng cấp tỉnh, trong 5 năm qua đã tổ chức 6 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện nhân dân, với tổ chức công đoàn và công nhân lao động, với đoàn viên, thanh niên. Với không khí dân chủ, cởi mở, thông qua các cuộc đối thoại, nhiều kiến nghị, bức xúc và những nguyện vọng chính đáng được trao đổi, làm rõ, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trong nhân dân đạt kết quả cao (trên 90%). Đối với các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, tỉnh thành lập Tổ công tác để chỉ đạo giải quyết, đến nay cơ bản giải quyết xong các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì ở cả 3 cấp giúp giảm thiểu thời gian giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tác phong thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm được nâng lên. Năm 2019, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Vĩnh Phúc xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố; chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAP) đạt 88,37%.

Điểm nhấn nữa trong công tác dân vận của Vĩnh Phúc là luôn quan tâm, bảo đảm chính sách xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết  số 10-NQ/TU, ngày 12/3/2020 về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.  Đồng thời đã ban hành nhiều chính sách đặc thù, mở rộng đối tượng và tăng mức hỗ trợ cho các đối tượng như chính sách về lao động, việc làm, nhà ở, cải thiện môi trường và điều kiện sống của người lao động; chính sách bảo trợ xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; chính sách đối với người có công, gia đình chính sách. Các công trình phụ trợ mang tính chất xã hội được quan tâm đầu tư như: Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, Bệnh viện Sản - Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hệ thống rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường ở khu dân cư… Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 24.039 người/năm; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm nhanh (hiện dưới 1%), 100% đối tượng hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ cận nghèo được thụ hưởng chính sách về y tế, giáo dục, nước sạch, vay vốn và trợ giúp pháp lý; hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 1,31 triệu lượt đối tượng, nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế từ 71,19% năm 2015 lên 93% năm 2020.

Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm tuân thủ pháp luật và điều lệ hoạt động của từng tổ chức. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đi vào nền nếp. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực trên các mặt hoạt động; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, cơ bản thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng; đoàn kết các dân tộc, giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo được phát huy, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

Hệ thống dân vận đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, sát với thực tế để tham mưu đề xuất với cấp ủy. Tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn để  trực tiếp chỉ đạo, hoặc tham mưu với cấp ủy có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo ổn định tình hình; làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Phong trào thi đua “Dân vận khéo”  trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên đã góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,1%/năm, cao hơn bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Ước tính năm 2020, ngành công nghiệp xây dựng chiếm 61,59%; dịch vụ chiếm 30,26%, nông lâm, nghiệp thủy sản chiếm 8,15%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 105 triệu đồng. Vĩnh Phúc là 1 trong 5 tỉnh có số thu ngân sách, đặc biệt thu nội địa lớn nhất cả nước. Nhiều công trình, dự án trọng điểm của tỉnh đã và đang được đầu tư, đưa vào khai thác sử dụng, tạo động lực cho phát triển kinh tế, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm phát triển đồng bộ. Quốc phòng được củng cố, tăng cường gắn với xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh và có những chuyển biến rõ rệt. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, tăng cường; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy, tạo được sự đồng thuận và huy động các nguồn lực trong nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận, công tác dân vận ở một số địa phương, đơn vị trong tỉnh chưa được quan tâm thường xuyên; một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa chú ý thực hiện công tác dân vận trong thực thi công vụ; ý thức, trách nhiệm vụ phục vụ nhân dân chưa tốt; công tác nắm bắt và dự báo tình hình nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện công tác dân vận có mặt hiệu quả chưa cao.

Để công tác dân vận thực sự là cầu nối giữa “ý Đảng” với “lòng dân”, củng cố và nhân lên niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước, tạo sự đồng thuận; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Vĩnh Phúc nhanh - bền vững, trong thời gian tới, công tác dân vận của tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cần xác định công tác dân vận là công việc trọng yếu và cấp bách trong mọi hoạt động vì không có sự ủng hộ của nhân dân, nhất định sẽ thất bại; không làm tốt công tác dân vận nhất định không có bất cứ thành công nào như mong muốn. Do vậy, cần tiếp tục lãnh đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu về vị trí, vai trò của công tác dân vận; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng  đối với công tác dân vận trong tình hình mới”  gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Quy định số 05-QĐ/TU, ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Quan tâm lãnh đạo cụ thể hóa và thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Hai là, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND. Nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng ban hành các nghị quyết của HĐND, coi trọng lấy ý kiến đóng góp của nhân dân và ý kiến phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong quy trình ban hành nghị quyết. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, bảo đảm để nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục bảo đảm vững chắc an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với gia đình chính sách, người có công, đối tượng yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, xã miền núi, vùng tôn giáo.

Ba là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị; phát huy tốt vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng phong trào thi đua ‘Dân vận khéo”, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng mô hình, điển hình về công tác dân vận.

Bốn là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận... của Đảng về công tác dân vận; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm khắc những biểu hiện vô cảm, cửa quyền, hách dịch trong thực thi công vụ.

Năm là, xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận, MTTQ, các đoàn thể nhân dân vững mạnh. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Hoàng Thị Thúy Lan

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất