Thứ Sáu, 10/7/2020
Bình Dương: Công tác tài nguyên và môi trường hướng đến phát huy vai trò của nhân dân
 

Người dân tìm hiểu kế hoạch sử dụng đất tại Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai
huyện Bắc Tân Uyên
 

Tăng cường khối đại đoàn kết

Mục đích của diễn đàn “Ngành TN&MT, lắng nghe ý kiến nhân dân” được lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở TN&MT cho biết là nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Bên cạnh đó, qua diễn đàn nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương; kịp thời cung cấp thông tin các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương cho nhân dân biết.

Diễn đàn cũng nhằm nâng cao trách nhiệm và thái độ ứng xử, trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động... theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Trước đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở TN&MT đã thống nhất xây dựng chương trình phối hợp công tác dân vận giữa 2 đơn vị giai đoạn 2019-2023 cùng hướng đến mục tiêu: Xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân và cải tiến lề lối làm việc, tăng cường mối quan hệ, tạo sự gần gũi với nhân dân. Cùng với đó, 2 đơn vị kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và dư luận xã hội đang quan tâm để tháo gỡ, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật những vấn đề phát sinh, từ đó tạo niềm tin trong nhân dân, hạn chế việc người dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp trong lĩnh vực TN&MT. Đồng thời, thông qua diễn đàn, 2 đơn vị nâng cao nhận thức trong công tác đối thoại, công tác dân vận, dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền” trong ngành TN&MT.

Chương trình cũng hướng đến mục tiêu tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển và nâng cấp đô thị với mục đích “Xây dựng Bình Dương trở thành đô thị loại I, với mục tiêu nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho người dân; tiến tới đô thị văn minh, giàu đẹp”.

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Ông Lâm Văn Hòa, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, cho biết việc đơn vị phối hợp tổ chức diễn đàn “Ngành TN&MT, lắng nghe ý kiến nhân dân” là nhằm thực hiện Chương trình phối hợp số 10 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Sở TN&MT. Từ đó giúp các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác TN&MT phù hợp với thực tiễn, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Từ diễn đàn cũng để nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm mọi chính sách được thực hiện hiệu quả; tăng cường đánh giá sự hài lòng của người dân đối với việc phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành TN&MT.

Đối với ngành TN&MT, qua diễn đàn giúp tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là công tác quản lý trong lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư bảo đảm đúng pháp luật; công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận, giải quyết hài hòa lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người dân và doanh nghiệp. Qua đó, ngành khắc phục những hạn chế trong công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; rà soát, kiểm tra, giám sát, thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, có tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp, được dư luận xã hội quan tâm.

Cũng từ đó, ngành TN&MT xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân; thực hiện tốt phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cộng đồng trách nhiệm

Kế hoạch triển khai thí điểm diễn đàn “Ngành TN&MT, lắng nghe ý kiến nhân dân” tổ chức tại huyện Bắc Tân Uyên có nhiều ngành, nhiều cấp tham gia. Ông Phạm Phú An, Phó trưởng ban Dân vận Huyện ủy Bắc Tân Uyên ký, cho biết: Thành phần tham dự diễn đàn bao gồm nhiều ngành, nhiều cấp từ tỉnh đến cơ sở, người dân và doanh nghiệp. Tại diễn đàn, đại diện lãnh đạo Phòng TN&MT huyện báo cáo tóm tắt kết quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực TN&MT trên địa bàn huyện; đại diện lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho ngành TN&MT và giải trình các ý kiến, kiến nghị, hiến kếcủa nhân dân, từ đó gợi ý nội dung thảo luận, đóng góp ýkiến, kiến nghị, hiến kếcho ngành TN&MT. Người dân, tổ chức có ý kiến, kiến nghị trực tiếp tại diễn đàn có quyền đề nghị đơn vị, những người chủ trì diễn đàn trả lời những ý kiến, kiến nghị đó; có quyền đề xuất tiếp tục trả lời những nội dung chưa rõ hoặc chưa thỏa đáng.

Đối với những ý kiến, kiến nghị của người dân, tổ chức không thể trả lời trực tiếp tại diễn đàn hoặc vượt quá thẩm quyền thì thư ký hội nghị ghi nhận, tổng hợp báo cáo đơn vị, người chủ trì diễn đàn chuyển đến Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trả lời bằng văn bản cho người dân, chậm nhất là 10 ngày sau khi kết thúc diễn đàn.

Kết thúc diễn đàn, Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy thống nhất tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả tổ chức diễn đàn, báo cáo về Ban Dân vận Tỉnh ủy, SởTN&MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng kýđất đai tỉnh, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện theo quy định. Đồng thời, các đơn vị liên quan chủđộng phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện tổ chức tuyên truyền về kết quả diễn đàn cho đoàn viên, hội viên và nhân dân biết để thực hiện quyền giám sát.

Theo đánh giá, từ diễn đàn “Ngành TN&MT, lắng nghe ý kiến nhân dân” sẽ mở ra hướng phối hợp triển khai, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, qua diễn đàn, các đơn vị liên quan thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Từ đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

(baobinhduong.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi