Thứ Tư, 8/4/2020
Đắk Nông: Dân vận chính quyền ngày càng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân
 
Hai năm liên tục, Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa đối thoại với thanh niên

Theo đó, các cơ quan nhà nước đã bám sát các văn bản của Trung ương, tỉnh để xây dựng nội quy, quy chế làm việc và quy chế phối hợp sát với tình hình. Cùng với việc chú trọng phát huy dân chủ, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị cũng đề ra nhiều giải pháp tích cực để tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

Qua đó, các cơ quan, đơn vị kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, tạo môi trường thuận lợi để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và Nhân dân. Việc triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được chú trọng. Hiện nay, các cơ quan cấp tỉnh đã thành lập ban tiếp công dân, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 7/8/2013 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan chính quyền cũng đã xây dựng những quy chế làm việc riêng, làm căn cứ phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

UBND các cấp đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ gắn với cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc triển khai các văn bản pháp luật gắn với thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, quy chuẩn đạo đức, nội quy, quy chế của cơ quan cũng như cải tiến phong cách làm việc, nhất là thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân được thực hiện đồng bộ.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị đều tổ chức hội nghị cán bộ, công chức nhằm đánh giá kết quả công tác và công khai, minh bạch các khoản thu, chi tài chính, sử dụng tài sản công, nhận xét, đánh giá, khen thưởng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho năm tiếp theo. Công tác giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

Cụ thể, trong 3 năm (2016-2018), Ban Dân tộc tỉnh đã tiếp 18 lượt công dân và 57 đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân. Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu tổ chức được 23 đợt giám sát chuyên đề cùng nhiều đợt khảo sát tại các sở, ban, ngành. Sở Tư pháp thực hiện tự kiểm tra 36 văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh, 31 văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện…

Tỉnh đã ban hành 52 quyết định công bố danh mục 1.094 thủ tục hành chính, bãi bỏ 180 thủ tục hành chính. Hiện nay, toàn tỉnh có 3.670 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, mức độ 3 và mức độ 4, đang được cập nhật trên hệ thống dịch vụ công tỉnh và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử. Công an tỉnh đã giảm thủ tục hành chính trong cấp phát giấy chứng minh nhân dân từ 7 ngày giảm còn 3 ngày; thủ tục cấp hộ chiếu từ 30 ngày giảm xuống còn 14 ngày.

Việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân được các cơ quan, đơn vị thực hiện kịp thời theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh đã ban hành 111 nghị quyết liên quan đến các vấn đề quan trọng của địa phương và phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức 14 đợt tiếp xúc cử tri; tiếp công dân 247 lượt, nhận 460 đơn, chuyển 300 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết…

Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Hàng năm, 98% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức; trên 80% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động… Ngoài ra, công tác đối thoại với các tầng lớp nhân dân ngày càng được các cấp chính quyền tăng cường thực hiện nhằm kịp thời lắng nghe, giải đáp các thắc mắc của người dân.


Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã được bố trí nơi tiếp công dân, tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, phản ánh tâm tư nguyện vọng của mình. Từ 2016 đến quý 1/2019, toàn tỉnh đã tiếp công dân thường xuyên với 1.054 lượt người, 147 lượt người khiếu nại, 58 lượt tố cáo, 849 lượt người kiến nghị, tiếp 135 đoàn đông người; tiếp nhận 3.342 đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị… Công an tỉnh tiếp 43 lượt công dân, tiếp nhận xử lý 113 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đảng đoàn HĐND, lãnh đạo Thường trực HĐND tổ chức tiếp 247 lượt công dân, nhận 460 đơn thư, chuyển 300 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và nhận được 175 văn bản trả lời.


(baodaknong.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi