Thứ Hai, 24/2/2020
Công tác an ninh - quốc phòng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt được nhiều thành tựu quan trọng

 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Điểu K’Ré, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Thường trực một số Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đại diện lãnh đạo một số đơn vị có liên quan của lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng...

Phát biểu khai mạc của Thượng tướng Bùi Văn Nam ghi nhận và khẳng định công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thời gian qua đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, chế độ được củng cố; đời sống mọi mặt cả về vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày càng nâng cao; hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ ở cơ sở không ngừng được củng cố và trưởng thành vững mạnh…

Thượng tướng Bùi Văn Nam cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và còn những hạn chế nhất định. Vì vậy, Hội thảo cần tập trung phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, nêu rõ những hạn chế, thiếu sót trong các mặt công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng cả trên phương diện lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở đó tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an có các chủ trương, chính sách, giải pháp để tăng cường bảo đảm an ninh, quốc phòng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


 Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại hội thảo

Tham luận và phát biểu của đại biểu dự hội thảo đã tập trung phân tích, làm rõ về thực trạng, kết quả, bài học kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là trong công tác đấu tranh với hoạt động của các thế lực thù địch và các đối tượng chống đối trong và ngoài nước…, gắn với việc ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; trong công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân... Qua đó xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân.

Các đại biểu đã phân tích, dự báo những khó khăn, thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm, tại các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Từ đó, đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an những giải pháp mang tính chiến lược trong bảo đảm an ninh, quốc phòng nói chung và ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 24 và Chỉ thị số 45 hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt được thời gian qua.

Ghi nhận nội dung của hội thảo là rất phong phú, các ý kiến, tham luận đã tập trung đề cập đến những khía cạnh, lĩnh vực quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số và miền núi với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, khoa học; đồng chí Trương Thị Mai khẳng định kết quả của hội thảo do Bộ Công an tổ chức, cùng với các hội thảo chuyên đề về đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành tổ chức thời gian qua là cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn quan trọng giúp Trung ương tổng kết Nghị quyết số 24 và Chỉ thị số 45.


 Quang cảnh hội thảo

Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, thách thức lớn cả về mặt chủ quan và khách quan trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng…   vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới; đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục nắm chắc tình hình, dự báo, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cũng như chủ trì làm tốt các mặt công tác an ninh quốc phòng được giao, chủ động làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục phối hợp với các bộ, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tỉnh, thành phố... để làm tốt công tác dân vận, giải quyết hài hòa mối quan hệ dân tộc, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, quy định của Đảng, Nhà nước và địa phương; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn gặp nhiều khó khăn; bảo tồn và xây dựng giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, xóa bỏ hủ tục; quan tâm xây dựng và phát triển hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt là người có uy tín trong đồng bào các dân tộc... 

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Bùi Văn Nam khẳng định hội thảo đã đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Từ những chỉ đạo cụ thể, sát sao của đồng chí Trương Thị Mai và các ý kiến đóng góp của các đại biểu, thượng tướng Bùi Văn Nam khẳng định Đảng ủy Bộ Công an sẽ tiếp thu, nghiên cứu để làm sâu sắc hơn Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24 và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45, trên cơ sở đó tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi thời gian tới.

Phan Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi