Thứ Ba, 7/7/2020
Long An tổ chức tốt các nội dung “Năm Dân vận chính quyền”

Đặc biệt, các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Long An tổ chức thực hiện “Năm DV chính quyền” 2019 với nhiều nội dung, nhiệm vụ quan trọng gắn với tình hình thực tế. Từ đó, hiệu quả công tác DV của Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong tỉnh có nâng lên, thiết thực chăm lo quyền lợi của nhân dân. Qua kiểm tra tình hình hoạt động “Năm DV chính quyền” 2019 của tỉnh cho thấy, các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả một số cơ chế, chính sách liên quan đến sản xuất và đời sống nhân dân; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân khá kịp thời; quan tâm công tác thanh, kiểm tra để tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước; công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tinh gọn tổ chức bộ máy và cán bộ được thực hiện quyết liệt, đã phục vụ tốt quyền lợi người dân, doanh nghiệp, mức độ hài lòng của nhân dân ngày càng tăng, củng cố lòng tin của người dân và sự đoàn kết, đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Các cấp, các ngành, đoàn thể quan tâm thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước lan tỏa trong nhân dân; đã xuất hiện nhiều mô hình, tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “DV khéo” trong các lĩnh vực. Công tác đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, doanh nghiệp về những vấn đề được quan tâm như xây dựng nông thôn mới, chính sách thuế, giải tỏa đền bù, đất đai, thủ tục hành chính, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,... được quan tâm thực hiện đều khắp. Từ đó, tạo cơ hội để người dân nghe, hiểu và đồng thuận với chính quyền, kịp thời giải quyết những vướng mắc, tạo điều kiện ổn định xã hội, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, trước thực tế tình hình hiện nay và yêu cầu đặt ra của cuộc sống, của nhiệm vụ cách mạng, đòi hỏi công tác DV nói chung, DV chính quyền nói riêng tiếp tục phát huy, đổi mới, hướng mạnh về cơ sở. Trong điều kiện, tình hình của tỉnh đang đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nội dung trọng tâm là đẩy mạnh việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài không để xảy ra “điểm nóng”; tăng cường công tác hòa giải, cải cách thủ tục hành chính, đối thoại với người dân để tạo đồng thuận trong xã hội, để ý Đảng, lòng dân hòa quyện. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quan tâm tìm hiểu hoàn cảnh, đời sống của người dân nhằm chăm lo, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những bức xúc một cách hợp tình, hợp lý,… Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách còn bất cập, chưa phù hợp, nhất là trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng phát triển đô thị. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nhân rộng các mô hình “DV khéo” trong cộng đồng./.

(baolongan.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi