Thứ Bảy, 15/8/2020
Hội nghị giao ban đánh giá kết quả “Năm dân vận chính quyền” năm 2019

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ và Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đồng chủ trì Hội nghị.

 
 Các đồng chí chủ trì Hội nghị


Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội; các đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ và một số ban, ngành.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Hà Ngọc Anh báo cáo kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 trong đó nhấn mạnh: Việc triển khai và thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 tiếp tục được cấp ủy, tổ chức đảng, ban cán sự đảng và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc khá đồng bộ từ trung ương đến cơ sở. Công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận được triển khai tích cực; nhiều văn bản liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân được nghiên cứu, xây dựng và ban hành, phát huy vai trò của người dân trong quá trình tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; công tác cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đạt được nhiều kết quả; thực hành dân chủ, công khai minh bạch và phòng, chống tham nhũng, lãnh phí được quán triệt thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước chuyển biến tích cực.

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn; cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp đã tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện công tác tiếp công dân và chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; người đứng đầu chính quyền các cấp, các ngành đã trực tiếp tiếp công dân theo quy định, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người; quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có sự linh hoạt áp dụng nhiều biện pháp phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương, cơ sở, đặc biệt là công tác hòa giải, tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được chú trọng hơn, góp phần giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài,  góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

 Năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tiếp hơn 20.000 lượt công dân đến trình bày gần 4.000 vụ việc; tổ chức cho 148 luật sư tư vấn pháp luật miễn phí cho công dân, tuyên truyền công dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. Các bộ, ngành tiếp gần 58.000 lượt; địa phương tiếp hơn 400.000 lượt. Các cơ quan hành chính tiếp nhận hơn 300.000 đơn thư, trong đó có khoảng 198.000 đơn đủ điều kiện xử lý; Thanh tra Chính phủ tiếp nhận hơn 13.600 đơn thư; các bộ, ngành Trung ương tiếp nhận hơn 31.000 đơn thư; giải quyết gần 28.500 vụ việc khiếu nại… góp phần đưa tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt trên 86%.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ luôn chú trọng đến công tác dân vận. Kết quả việc chỉ đạo “Dân vận khéo” trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đã góp phần đưa tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt cao (86.2% so với mục tiêu đề ra là 85%), nhiều đơn vị có tỷ lệ giải quyết cao (trên 90%). Chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực, cả về trình tự, thủ tục và nội dung. Công tác đối thoại trong giải quyết khiếu nại được quan tâm, tiến hành công khai, dân chủ; công tác phối hợp trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có nhiều tiến bộ.

Báo cáo kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định: Công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp có nhiều đổi mới về hình thức và nội dung hoạt động, đạt được những kết quả quan trọng. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động tổ chức thực hiện, đưa ra nhiều giải pháp, mô hình “Dân vận khéo” để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị 


Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được tăng cường; công tác cải cách hành chính nhà nước, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản được thực hiện nghiêm túc. Dân chủ, công khai minh bạch và phòng chống tham nhũng, lãng phí được quán triệt thực hiện trong hệ thống chính trị và đạt kết quả.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp còn một số hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác dân vận, hạn chế trong việc đổi mới phương thức tổ chức thực hiện; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa cao; việc thể chế hóa một số nội dung liên quan đến dân vận còn chậm; một số địa phương chưa quyết liệt cải cách hành chính…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ngành trong thực hiện công tác dân vận chính quyền, tạo bước chuyển biến thực chất về nhận thức và hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận. Các cấp, ngành tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách; quan tâm nhiều hơn đến đạo đức công vụ, cải cách hành chính, tiếp dân, đối thoại, lắng nghe, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phối hợp giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân với chính quyền.

 
 Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị


Bên cạnh đó, đồng chí Trương Thị Mai cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận chính quyền. Đó là, còn một bộ phận của người dân còn khó khăn; lĩnh vực đất đai, môi trường tiềm ẩn phức tạp và sẽ bùng lên nếu chính quyền giải quyết không đúng pháp luật, thái độ hành xử của cán bộ thiếu chuẩn mực. Một số bức xúc, nổi cộm trong đời sống của nhân dân chưa giải quyết dứt điểm. Một bphận người đứng đầu, cán bộ, công chức trong quá trình tiếp dân, giải quyết công việc của dân chưa bảo đảm đúng pháp luật, chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, chưa gương mẫu, còn vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân…

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị, tiếp tục đánh giá sâu sắc hơn các kết quả đã đạt được. Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cần đưa công tác dân vận chính quyền là việc làm thường xuyên; tiếp tục nâng cao chất lượng và trách nhiệm đối với dân của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là cơ quan hành chính nhà nước./.

Tin và ảnh: Hà Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi