Thứ Tư, 8/7/2020
Cải cách hành chính trong quân đội góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ huy, điều hành ở các cấp
 
Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương (QUTW),
Thứ trưởng BQP, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC BQP chủ trì hội nghị.
 


Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Quý Tiến, Phó vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ. Tham dự tại điểm cầu Sở chỉ huy BQP và 44 điểm cầu trong toàn quân, có thủ trưởng, các đồng chí trong Ban chỉ đạo CCHC của các tổng cục, quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, binh đoàn, các học viện, nhà trường, bệnh viện…

CCHC của BQP nằm trong tổng thể CCHC của nhà nước nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng; bảo đảm công tác quản lý, chỉ huy, điều hành hoạt động ở các cơ quan, đơn vị đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Trong thời gian qua, công tác CCHC trong BQP luôn được QUTW, BQP, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo; nhận thức về CCHC đã có chuyển biến rõ rệt, chất lượng, hiệu quả các nội dung công tác CCHC không ngừng được nâng cao (nhất là giai đoạn 2016-2020). Các mục tiêu, yêu cầu của công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 cơ bản hoàn thành, nhiều nội dung hoàn thành tốt (tiêu biểu là cải cách thể chế và cải cách bộ máy); qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, chỉ huy, điều hành của các cấp, góp phần quan trọng xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ, giảm được các khâu trung gian, rút ngắn thời gian thực hiện, đơn giản hồ sơ, giấy tờ, tạo thuận lợi cho các các nhân và tổ chức thực hiện TTHC; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết các TTHC; trong đó, đã tập trung vào các nhóm TTHC về xuất cảnh, nhập cảnh; bảo hiểm xã hội; khám bệnh, chữa bệnh và chế độ, chính sách; đã tiết giảm tối đa thời gian và chi phí hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Hội nghị xác định phương hướng trong thời gian tới là quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, QUTW về CCHC. Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, chương trình của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về CCHC nhà nước giai đoạn 2012-2030, xây dựng chương trình, kế hoạch CCHC phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của BQP và yêu cầu xây dựng quân đội trong giai đoạn mới. Xây dựng Đề án CCHC giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Xác định CCHC là một trong ba đột phá xây dựng quân đội giai đoạn 2021-2025.

Kết luận hội nghị, nói về mục tiêu trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Phải làm chuyển biến căn bản nhận thức của đội ngũ cán bộ, nhân viên về vị trí vai trò của các nội dung CCHC; trách nhiệm; của cán bộ chủ trì các cấp được đề cao. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng; hoàn thành mục tiêu tổ chức lực lượng quân đội đến năm 2021 theo Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị, đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, đến năm 2030 một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục-đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm tài chính và thực hiện cơ chế quản lý tài chính quân đội; gắn xây dựng Chính phủ điện tử với CCHC trong BQP, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, chỉ huy, điều hành của các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược.

Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chung của Chương trình CCHC của Nhà nước giai đoạn 2011-2030; các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch, Đề án CCHC của BQP giai đoạn 2011-2025 và những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung thực hiện các trọng tâm CCHC là: Cải cách bộ máy và cải cách TTHC.

Để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Tân Cương chỉ ra các giải pháp chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chỉ huy các cấp đối với công tác CCHC; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả CCHC trong cơ quan, đơn vị mình; tập trung rà soát xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, bảo đảm thông suốt, an toàn đến cấp chiến thuật; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, chỉ huy, điều hành của các cấp; thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác pháp chế, CCHC, công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác CCHC trong quân đội.

(qdnd.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi