Thứ Tư, 25/11/2020
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới
 
Lực lượng công an hướng dẫn xây dựng mô hình Đội công nhân xung kích tự quản về ANTT
 tại một doanh nghiệp tỉnh Bình Dương. Ảnh: baobinhduong.vn

 

Lực lượng Công an nhân dân đã chủ động phối hợp với nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xây dựng, ký kết, thực hiện nhiều quy chế, thông tư phối hợp trong công tác bảo vệ ANTT và hằng năm đều tiến hành tổ chức sơ kết, tổng kết. Do vậy, tình hình ANTT trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có nhiều chuyển biến rõ nét; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được củng cố, phát triển, đã có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phát triển chưa đồng đều; cấp ủy, thủ trưởng một số cơ quan chưa thực sự quan tâm nên phong trào còn hình thức, tác dụng hạn chế. Công tác tuyên truyền chưa được tiến hành thường xuyên, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nội bộ còn bộc lộ sơ hở, mất cảnh giác; công tác quản lý cán bộ còn lỏng lẻo; lực lượng bảo vệ ở một số cơ quan còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ…

Chính vì vậy, ngay từ đầu năm 2019 Bộ Công an đã chủ động ban hành Kế hoạch số 128, ngày 12/4/2019 về Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 07 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới” giai đoạn (2014 - 2019). Đến nay, toàn quốc đã có 63/63 tỉnh thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch, 11/48 đơn vị trực thuộc Bộ Công an có kế hoạch tổ chức thực hiện; đa số các địa phương đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức hội nghị sơ kết. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị điểm sơ kết. Có 22 địa phương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị, kế hoạch, công văn chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07 và 17 địa phương ban hành kế hoạch, công văn hướng dẫn thực hiện.

Toàn quốc hiện có khoảng 200 mô hình cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; trong đó 25 mô hình trong cơ quan, 69 mô hình doanh nghiệp; 90 mô hình nhà trường; 5 mô hình bệnh viện; 10 mô hình khác. Trong đó điển hình như các mô hình: “Tự quản về ANTT” tại Khu Di tích Đề Hùng, tỉnh Phú Thọ; “Đội công nhân xung kích tự quản về ANTT trong doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Bình Dương; “Câu lạc bộ doanh nhân đồng hành cùng ANTT” trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; tổng kết 15 năm mô hình “An toàn trường học” và triển khai mô hình “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, nói không với ma túy và bạo lực học đường” tỉnh Nam Định; “Liên kết bảo đảm ANTT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn"; “Cát Bà điểm đến an toàn, thân thiện và nghĩa tình” tại TP. Hải Phòng…

Theo báo cáo thống kê chưa đầy đủ, cả nước hiện có khoảng 700.647 doanh nghiệp đang hoạt động (tính đến tháng 12/2018); 29.696 nhà trường; 34 bệnh viện tuyến trung ương, hơn 300 bệnh viện cấp tỉnh, 1300 bệnh viện cấp huyện.

Qua đó cho thấy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Từ kết quả của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây:

Thứ nhất, sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị và tham mưu, hướng dẫn của lực lượng Công an là nhân tố cơ bản quyết định chất lượng, hiệu quả của phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Thứ hai, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đóng vai trò hết sức quan trọng, chỉ có thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật mới làm chuyển biến về nhận thức của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ANTT.

Thứ ba, thường xuyên xây dựng, củng cố các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… và lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; tự vệ, phòng cháy, chữa cháy và các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ ANTT để các tổ chức này thực sự là lực lượng nòng cốt của phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Thứ tư, chú trọng xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng bảo vệ; hàng năm có kế hoạch tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về công tác bảo vệ ANTT cho lực lượng bảo vệ đồng thời củng cố các mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; nghiên cứu những cách làm hay, kinh nghiệm tốt, mô hình, điển hình tiên tiến để sơ kết, tổng kết, động viên, khen thưởng và rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng.

 Thứ năm, tập trung xây dựng, củng cố lực lượng­ chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng, phải là những cán bộ có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào; đồng thời, tạo điều kiện mọi mặt cần thiết đảm bảo cho hoạt động của phong trào bảo vệ ANTQ được duy trì và không ngừng phát triển.

 

Mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn” phát huy hiệu quả
giữ gìn ANTT tại cơ sở. Ảnh: conganbackan.vn 


Trong những năm tới, đ
ể tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới, thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, theo tôi cần tập trung một số vấn đề sau đây:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Bộ Công an về bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là: Nghị quyết số 28/NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới…

Thứ hai, đánh giá đúng thực trạng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; qua đó tăng cường đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Cần tập trung xây dựng các mô hình điểm trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội để sơ kết nhân rộng ra các đơn vị khác nghiên cứ vận dụng; gắn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với các phong trào cách mạng khác của Đảng và Nhà nước...

Ba là, đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Chỉ đạo xây dựng các quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các đơn vị để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ban hành các chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở. Tăng cường đầu tư ngân sách địa phương và thực hiện “xã hội hóa” nguồn kinh phí để hỗ trợ, trang bị thêm phương tiện, điều kiện làm việc cho lực lượng nòng cốt ở cơ sở, đảm bảo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh phát triển rộng khắp và bền vững.

Bốn là, phối hợp các lực lượng tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức; chủ động phòng ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch...

Năm là, tập trung xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự giải quyết; hướng dẫn hoạt động, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho cán bộ làm công tác quản lý, đoàn thể trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường...

Sáu là, chủ động nắm tình hình phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi quá khích; kiên quyết không để xảy ra biểu tình trái pháp luật, không để xảy ra gây rối an ninh, trật tự trong mọi tình huống; củng cố hệ thống chính trị, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong công nhân, chủ doanh nghiệp, cả trong công nhân, chủ doanh nghiệp là người nước ngoài.

Bảy là, xây dựng, củng cố lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân  bảo vệ ANTQ. Chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ chiến sỹ Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy, xây dựng hình ảnh người Công an đẹp trong lòng nhân dân, phải là tấm gương trong công tác phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm để cán bộ công nhân viên chức học sinh, sinh viên người lao động và quần chúng tin tưởng làm theo và học tập. Tích cực vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an, giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh, trật tự.  

Tám là, tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; báo cáo UBND cùng cấp xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” cho cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường theo tiêu chí Thông tư số 23 của Bộ Công An. Xây dựng và chỉ đạo điểm sơ kết, tổng kết các mô hình, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lê Trọng Phúc 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất