Thứ Năm, 3/12/2020
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền ở Bình Định

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng gặp gỡ, lắng nghe những mong muốn,
nguyện vọng của người dân xã An Dũng (An Lão) khi về nơi ở mới để nhường đất cho
công trình xây dựng hồ chứa nước Đồng Mít.


Đổi mới, nâng cao chất lượng

UBND tỉnh đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy gắn với thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước các cấp”; chỉ đạo các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác dân vận; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác dân vận; tích cực phối hợp với ban dân vận cấp ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng thực hiện công tác dân vận trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đặc biệt coi trọng việc phát huy quyền làm chủ và những lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; gắn triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền.

Các cơ quan nhà nước, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong thực thi công vụ; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương của tỉnh về công tác dân vận chính quyền gắn với những chủ đề “Năm dân vận chính quyền 2019”, “Năm dân vận khéo 2020”...

Qua 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đã xây dựng, nhân rộng 530 mô hình cá nhân và 342 mô hình tập thể về “Dân vận khéo”; đã giúp cho cán bộ, công chức nắm bắt, hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền các cấp.

Tăng cường đối thoại, đẩy mạnh cải cách hành chính

Chính quyền các cấp, thủ trưởng các địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Bình quân hàng năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp định kỳ 12 lượt/230 người, tiếp đột xuất 45 lượt/284 người; người đứng đầu chính quyền cấp huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã tiếp định kỳ 281 lượt/366 người, tiếp đột xuất 172 lượt/182 người; lãnh đạo UBND tỉnh đối thoại trực tiếp với nhân dân 12 cuộc/năm; lãnh đạo UBND cấp huyện, thủ trưởng các sở, ngành đối thoại trực tiếp với nhân dân 46 cuộc/năm.

Từ năm 2015 đến nay, các cơ quan cấp tỉnh đã tiếp nhận 2.246 đơn khiếu nại, trong đó có 908 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết và đã xử lý, giải quyết 820 đơn (90,3%); tiếp nhận 471 đơn tố cáo, thuộc thẩm quyền giải quyết 75 đơn và đã xử lý, giải quyết 75 đơn (100%); đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở và đã tổ chức hòa giải thành 8.937/10.779 vụ, việc (82,9%).

Thông qua hoạt động đối thoại, tiếp dân và hòa giải cơ sở, các cấp, các ngành đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng, hợp lý của công dân để xem xét, giải quyết đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời, hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật, qua đó, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, hình thành “điểm nóng” và giữ nghiêm kỷ cương pháp luật.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính không còn phù hợp và công khai đúng quy định; từng bước đơn giản hóa các loại hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết vụ việc; thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân.

Cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đã thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện phong cách dân vận “gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Xây dựng và thực hiện tốt hệ thống nội quy, quy chế, quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và quan hệ trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, tổ chức và công dân. Việc thực hiện tốt quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống trong thực hành công vụ.

(baobinhdinh.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất