Thứ Năm, 22/4/2021
Sóc Trăng nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền
 
Bộ phận một cửa của UBND TX. Vĩnh Châu vừa được đầu tư xây dựng để nâng cao
chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp

 

Năm 2020, UBND tỉnh đã tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy gắn với thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước các cấp"; chỉ đạo các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác dân vận; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác dân vận; tích cực phối hợp với ban dân vận cấp ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng thực hiện công tác dân vận trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đặc biệt coi trọng việc phát huy quyền làm chủ và những lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; gắn triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền.

Các cơ quan nhà nước, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong thực thi công vụ. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác dân vận và phương châm hành động: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Từ đó, năm 2020, chính quyền các cấp đã làm tốt công tác vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Chủ động thực hiện tốt các giải pháp và tăng cường tuyên truyền phòng, chống các dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 6,75%, thu nhập bình quân đầu người đạt 50,1 triệu đồng; các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được thực hiện tốt… Chính quyền các cấp cũng tập trung giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền lợi thiết thực của người dân như: các chế độ chính sách, ô nhiễm môi trường, xây dựng nông thôn mới, hoạt động tôn giáo… Công tác dân vận chính quyền trong xây dựng nông thôn mới đã tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, tác động tích cực trong việc cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Trong năm 2020, toàn tỉnh có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số đến nay có 50/80 xã nông thôn mới, TX. Ngã Năm và huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới.

Chính quyền các cấp, thủ trưởng các địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Lãnh đạo UBND tỉnh cùng các ngành tỉnh và chủ tịch UBND cấp huyện đã tiếp dân định kỳ 567 lượt (463 người). Tiếp và xử lý 1.392 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Thông qua hoạt động đối thoại, tiếp dân và hòa giải cơ sở, các cấp, các ngành đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng, hợp lý của công dân để xem xét, giải quyết đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời, hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật, qua đó, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các TTHC không còn phù hợp và công khai đúng quy định; từng bước đơn giản hóa các loại hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết vụ việc; thực hiện tốt cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân. Hiện nay, tổng số TTHC còn hiệu lực là 1.827 (trong đó, thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh là 1.431, cấp huyện là 269, cấp xã là 127). Song song đó, UBND các cấp đã xây dựng, sửa chữa bộ phận một cửa, đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị cần thiết để phục vụ nhu cầu làm việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, nhất là chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp cũng thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện phong cách dân vận "gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin". Xây dựng và thực hiện tốt hệ thống nội quy, quy chế, quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và quan hệ trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, tổ chức và công dân. Việc thực hiện tốt quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong thực hành công vụ.

Nhằm phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm tăng cường công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt QCDC ở các loại hình cơ sở; tăng cường gặp gỡ, đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

(baosoctrang.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi