Thứ Hai, 15/7/2024
Sơn La: Nâng cao chất lượng công tác dân vận trong cơ quan nhà nước
 

Ban Dân vận Tỉnh ủy khảo sát kết quả triển khai, thực hiện phong trào thi đua
"Dân vận khéo" tại Ban Dân vận huyện ủy Mai Sơn.


Đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La, cho biết: Triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được quan tâm thực hiện trên nhiều lĩnh vực, điển hình là lĩnh vực CCHC. Các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI); chỉ số năng lực cạnh tranh (CPI); chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) từng bước được cải thiện.

Nét nổi bật, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn; cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được triển khai đem lại hiệu quả rõ rệt, như: Đã rút ngắn thời gian giải quyết 1.125 TTHC của các sở, ngành từ 21.169 ngày xuống còn 16.109 ngày; thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết 150/207 TTHC (thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh), từ 4.120 ngày xuống còn 2.813 ngày. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được đẩy mạnh triển khai với nhiều cách làm mới (tỷ lệ giải quyết hồ sơ, TTHC đúng hạn đạt từ 96,6 - 99,9%). Công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì. Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã và đang được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Các cơ quan, ban, ngành và chính quyền các cấp phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách, theo dõi công tác dân vận theo quy định; 19/19 sở, ban, ngành ban hành Quy chế công tác dân vận; quy định cụ thể về trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, công khai minh bạch để dân biết và kiểm tra. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của nhân dân liên quan.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công chức, viên chức trong thực thi công vụ; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính; rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết. Phát huy hiệu quả việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền, các sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân; duy trì đường dây nóng, tổ chức các hoạt động để lắng nghe ý kiến phản ánh trực tiếp của người dân, tiêu biểu như Cục thuế tỉnh tổ chức “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế”; một số điển hình trong việc làm tốt công tác dân vận chính quyền, Quy chế dân chủ ở sở đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen, như: Tòa án nhân dân tỉnh; xã Mường Lầm, (Sông Mã); xã Chiềng Đen (Thành phố); xã Tông Lạnh (Thuận Châu), thị trấn Ít Ong (Mường La)... Qua triển khai thực hiện, nhiều điển hình “Dân vận khéo” đã được ghi nhận và biểu dương; giai đoạn 2016-2020, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan Nhà nước, đã xây dựng được 2.000 mô hình (1.510 mô hình tập thể, 490 mô hình cá nhân) trên các lĩnh vực.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận. Cấp ủy đảng và người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị quán triệt sâu sắc, nắm vững và gương mẫu thực hiện Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải cách hành chính.

Thực hiện có hiệu quả quy định của Bộ Chính trị và của Tỉnh ủy về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị với nhân dân; tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo quy định. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt việc nêu gương trong công tác dân vận của hệ thống chính trị…

(baosonla.org.vn)


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất