Thứ Hai, 15/7/2024
Phú Yên: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền
 
 Một tổ dân vận cơ sở vận động người dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Những kết quả đạt được

Những năm qua, việc triển khai thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức, trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên. Các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp tăng cường công tác phối hợp với Ban Dân vận cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh theo hướng công khai, minh bạch, gắn với phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật”, bước đầu tạo được sự hài lòng nơi người dân và doanh nghiệp. Công tác tiếp công dân, đối thoại, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện từ tỉnh đến cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở được chú trọng, qua đó nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay từ bước đầu, tránh kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp tiếp tục được đẩy mạnh, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Kết quả đạt được của công tác dân vận các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp đã góp phần cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhất là phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác dân vận các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp còn một số tồn tại, hạn chế như, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận chính quyền chưa được thường xuyên, thiếu kiểm tra, đôn đốc. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, lỏng lẻo. Việc xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân ở một số địa phương, sở, ngành còn chậm. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo, tuy nhiên chất lượng cải cách ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu; đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế.

Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban ngành cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả của công tác dân vận. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các kết luận, chỉ thị, kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về tinh thần trách nhiệm, ý thức vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là vai trò của người đứng đầu các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp đối với công tác dân vận.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực gắn với đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp, xem công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị thường xuyên trong công tác quản lý, điều hành. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, khắc phục những bất cập, chồng chéo, rườm rà trong việc thực thi chính sách, pháp luật, gây phiền hà cho người dân, tạo hành lang pháp lý an toàn cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo tính bền vững trong quá trình phát triển và hội nhập.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tập trung xây dựng chính quyền điện tử liên thông, hiện đại với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng và hiệu quả phục vụ; công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính. Tăng cường trách nhiệm giải trình của người đứng đầu trong thực thi công vụ, trong giải quyết thủ tục hành chính khi tổ chức đối thoại với người dân và doanh nghiệp.

Cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với Ban Dân vận cấp ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan hành chính nhà nước; nhân rộng các điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, tạo sức lan tỏa để cổ vũ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân phát huy trí tuệ, sức sáng tạo cống hiến cho cộng đồng.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng thường xuyên công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện tốt phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” và phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật”.

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Tăng cường và phát huy dân chủ trên mọi lĩnh vực hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp; thực hiện công khai, minh bạch đối với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở; xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, không để phát sinh khiếu nại, phức tạp, đông người, vượt cấp gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

ĐINH THỊ THU THANH

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

(baophuyen.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất