Thứ Hai, 15/7/2024
Báo cáo Kết quả xác nhận tư cách Đại biểu Quốc hội khóa XVTại phiên họp, thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Thanh trình bày Báo cáo về việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13, căn cứ Nghị quyết số 748 của Hội đồng bầu cử quốc gia ngày 10/6/2021 công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, căn cứ Báo cáo số 771 của Tiểu ban Giải quyết khiếu nại tố cáo ngày 07/7/2021 và Báo cáo số 779 của Tiểu ban Giải quyết khiếu nại tố cáo ngày 12/7/2021 về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trên cơ sở Tờ trình số 776 của Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng bầu cử quốc gia ngày 09/7/2021… ngày 12/7/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia đã họp phiên thứ 8 để xem xét, quyết định xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV. Hội đồng bầu cử quốc gia đã nghe Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Tiểu ban Nhân sự báo cáo về việc xem xét tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thay mặt Hội đồng bầu cử Quốc gia, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nêu rõ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, đảm bảo yêu cầu dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tổ chức công khai, dân chủ, đúng pháp luật, các bước lập, công bố danh sách cử tri, xem xét những người ứng cử đại biểu được tiến hành đúng quy trình, thời gian theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Cử tri cả nước bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử theo đúng nguyên tắc, xác định người trúng cử được quy định tại Điều 78 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Hội đồng bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội đối với một trường hợp tại đơn vị bầu cử Quốc hội số 1 tỉnh Bình Dương. Như vậy có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được công bố vào ngày 10/06/2021.

Tính đến ngày 12/7/2021, việc xem xét, tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV như sau: Có 493 người không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, có 06 người trúng cử đại biểu Quốc hội có đơn phản ánh, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xem xét đơn phản ánh theo đúng quy định của pháp luật và kết luận các đơn phản ánh không đủ điều kiện để giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tuy nhiên, với tinh thần thận trọng, lắng nghe để giúp Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội đồng bầu cử quốc gia đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ thông tin trong các đơn phản ánh và khẳng định các thông tin nêu trong đơn là không có cơ sở. Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban Nhân sự đã thống nhất báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về việc 6 người có đơn phản ánh đều đảm bảo tiêu chuẩn, đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, với sự thống nhất cao, tất cả các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia có mặt, biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận 499 người trúng cử, đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV./.

(quochoi.vn)


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất