Thứ Năm, 8/6/2023
Hòa Bình: Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của chính quyền
 
Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Đà Bắc
giải quyết thủ tục hành chính cho người dân


Cơ quan nhà nước các cấp đã thực hiện tốt việc thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng thành chính sách, pháp luật và vận dụng vào cuộc sống. Các ban, sở, ngành thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công khai địa điểm, lịch tiếp công dân để người dân biết, thực hiện. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân để kịp thời giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở. Phối hợp các tổ chức trong hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác dân vận trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư... bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết tốt các chính sách đối với người nghèo, chính sách phát triển KT-XH ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn. Tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Trong 5 năm (2015 - 2020), UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đã tổ chức trên 9.000 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã giám sát 3.660 cuộc (cấp tỉnh 282 cuộc, cấp huyện 766 cuộc, cấp xã 2.330 cuộc) và trên 600 cuộc phản biện xã hội với 630 văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước. MTTQ tổ chức khảo sát, giám sát tại 506 cơ quan, đơn vị, nội dung tập trung giám sát: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Đề án đầu tư hỗ trợ 36 thôn, bản khó khăn nhất tỉnh; việc đánh giá sự hài lòng của người dân với chính quyền cơ sở; các khoản đóng góp của người dân trên địa bàn khu dân cư, ở các trường công lập... Từ năm 2016 - 2021, UBND tỉnh đã thành lập 143 đoàn kiểm, giám sát việc thực hiện công tác dân vận tại 614 đơn vị; tổ chức trên 1.700 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị với nhân dân và cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; tăng cường đi cơ sở nắm tình hình, giúp nhân dân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hầu hết các cơ quan nhà nước đã công khai các thủ tục hành chính, quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân để nhân dân biết, giám sát và kiểm tra thực hiện. Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các huyện, duy trì, nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế "một cửa”, "một cửa liên thông” rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch.

Cùng với đó, việc đổi mới nội dung, hình thức lấy ý kiến nhân dân tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; lấy ý kiến nhân dân khi xây dựng, triển khai đề án, dự án, chương trình phát triển KT-XH được thực hiện hiệu quả thông qua hoạt động của các đại biểu dân cử tại các kỳ họp HĐND, các cuộc tiếp xúc cử tri, các cuộc kiểm tra, giám sát của đại biểu HĐND. Các dự thảo đề án, dự án, chương trình phát triển KT-XH được lấy ý kiến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã mang lại hiệu quả thiết thực, là kênh quan trọng để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các cơ quan nhà nước thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành, quản lý và sử dụng tài sản công, công tác cán bộ; thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập. Đưa nội dung thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành tiêu chí bình xét thi đua thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức theo quy định. Tỷ lệ các đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hàng năm đều đạt trên 98% trở lên

Trong giai đoạn 2015 - 2020, nhiều dự án, công trình quan trọng, phục vụ phát triển KT-XH được triển khai cũng đã phát sinh nhiều kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Toàn tỉnh đã tổ chức tiếp trên 10 nghìn lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận, phân loại và xử lý 8.200 lượt đơn thư các loại, trong đó nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. UBND tỉnh đã thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn.

Phương thức hoạt động được đổi mới theo hướng "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, các cơ quan nhà nước đã tổ chức thực hiện công tác dân vận phù hợp đặc điểm tình hình từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức với nhân dân được nâng lên, chuyển biến tích cực.   

(baohoabinh.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất