Thứ Ba, 7/2/2023
Hà Giang: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền
 

Lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã Bản Luốc.


Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, UBND tỉnh đã cụ thể hóa, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng thực chất, hiệu quả gắn với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong lãnh, chỉ đạo, chính quyền tỉnh luôn coi trọng và thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Chỉ đạo các cấp, ngành tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, nhận thức của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức có sự chuyển biến rõ rệt, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung gắn công tác dân vận với đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng phòng, chống tham nhũng, ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà đối với nhân dân, doanh nghiệp; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại, thanh tra, kiểm tra...

Định hướng xây dựng nền hành chính “hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả, lấy kết quả phục vụ và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá” là một trong những điểm nhấn quan trọng trong công tác dân vận chính quyền của tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Trong giai đoạn 2016 - 2021, hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã tiếp nhận 385.352 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn đạt 97,8%. Tác phong làm việc, thái độ ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được đổi mới theo tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.

Cùng với đó, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của nhân dân cũng được các cấp, ngành quan tâm. Trong 5 năm 2016 - 2021, các cấp, ngành đã tiếp 4.468 lượt công dân với 5.051 người tham gia liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; tiếp nhận, xử lý 2.779 đơn, số đơn đã giải quyết đạt tỷ lệ trên 95%. Nội dung công dân đến phản ánh, kiến nghị chủ yếu liên quan đến đất đai, chế độ, chính sách. Các kiến nghị của nhân dân được các cấp, ngành xem xét, hướng dẫn, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Trong giai đoạn 2016 - 2021, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tiếp xúc, đối thoại với nhân dân được trên 3.900 cuộc với trên 253.000 lượt người tham gia. Qua các cuộc đối thoại, tiếp xúc, nhân dân được thể hiện quyền làm chủ của mình, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị, đề xuất; giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phát hiện những vấn đề vướng mắc để giải quyết kịp thời. Từ đó, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền, yên tâm lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng tăng cường phối hợp với Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ cùng cấp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát các công trình, dự án có đóng góp của nhân dân. Phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở một số địa phương chưa thường xuyên; cải cách hành chính có sự chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn tình trạng hồ sơ trễ hạn ở một vài lĩnh vực; sự phối hợp của các cơ quan trong công tác dân vận đôi lúc chưa chặt chẽ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tổ chức thực thi chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực của chính quyền các cấp còn hạn chế, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng…

Để công tác dân vận chính quyền ngày càng phát huy hiệu quả, các cấp, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Tiếp tục cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát”. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của nhân dân; đổi mới tác phong làm việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong các cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và phát huy tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân, góp phần tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền…

(baohagiang.vn) 


Gửi cho bạn bè