Chủ Nhật, 2/10/2022
TP. Hồ Chí Minh: Công tác dân vận giúp lực lượng Công an ‘bám rễ, nở hoa’ trong lòng dân

Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó giám đốc CATP trao túi gạo nghĩa tình cho người dân vùng tâm dịch


Công an TPHCM không để xảy ra "điểm nóng", phức tạp kéo dài

Trong giai đoạn 2016-2021, thực hiện chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương, Bộ CA và chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy và CATP, đơn vị đã phối hợp rất chặt chẽ, thường xuyên với Ban Dân vận Thành ủy tham mưu cho Thành ủy triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác dân vận trong hệ thống chính trị Thành phố; góp phần chung vào nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của TP.

Trong giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT, lực lượng CA và hệ thống dân vận đã phối hợp tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để xảy ra "điểm nóng", phức tạp kéo dài. Đồng thời, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và thực hiện tốt Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đặc biệt, trong năm 2021, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP diễn biến phức tạp, CA TPHCM đã tăng cường lực lượng phối hợp chặt chẽ với hệ thống dân vận tại cơ sở để vừa thực hiện nhiệm vụ vận động nhân dân chấp hành các quy định phòng chống dịch, vừa thực hiện công tác đảm bảo ANTT, qua đó, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Lực lượng CA cơ sở đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để rà soát, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho người dân, tổ chức hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ khó khăn; hỗ trợ y tế cho các trường hợp F0... Qua đó, góp phần cũng cố thêm sự tin yêu của quần chúng nhân dân với lực lượng CATP, lực lượng dân vận.

Việc thực hiện chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy và CATP cũng đã nâng cao nhận thức, hành động của các cấp ủy, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng CATP; góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ huy; từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Trong đó, hiệu quả bước đầu và rõ nét nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng hiệu quả "Thế trận an ninh nhân dân, Thế trận lòng dân"; qua đó phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố thêm niềm tin, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, trong lực lượng CATP, Đảng ủy - Ban Giám đốc thường xuyên chỉ đạo CA các địa phương tham mưu chính quyền cơ sở triển khai thực hiện, làm cho công tác dân vận ngày càng gần gũi, mật thiết với nhân dân; đồng thời phối hợp giữa hệ thống dân vận và lực lượng CA các cấp thực hiện, đạt nhiều hiệu quả tích cực; từng đơn vị CA địa phương phải thể hiện tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, đề ra nhiều chương trình phối hợp trên nhiều lĩnh vực hoạt động, tạo được sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào, các chủ trương lớn do TP phát động.

Kịp thời tham mưu cụ thể hóa, triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước và chương trình hành động của Thành ủy về công tác dân vận, nhất là phong trào thi đua "Dân vận khéo" phải ngày càng mang lại hiệu quả về quy mô và tính thực tế.

Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt để hoàn thành mục tiêu

Giám đốc CA TPHCM dự báo tình hình năm 2022 và những năm tiếp theo, công tác CA sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức lớn; nhất là tình hình thiên tai, dịch bệnh Covid-19, biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường sẽ tiếp tục tác động, ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội; do đó, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật trên địa bàn TP còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, yếu tố phức tạp.

Trong đó, các thế lực thù địch, đối tượng chống đối, cơ hội chính trị, cực đoan trong tôn giáo, dân tộc thiểu số... tiếp tục xác định TPHCM là địa bàn trọng điểm gia tăng hoạt động chống phá; tiến hành các hoạt động tạo uy tín, tầm ảnh hưởng, thu hút người dân tham gia vào các hoạt động phá rối, gây mất ANTT.

Từ tình hình trên nhằm tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy và CATP tham mưu Thành ủy triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận; Đảng ủy CATPHCM đề xuất đưa một số nội dung công tác trọng tâm triển khai thực hiện trong giai đoạn 2022-2026.

Một là, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương, Bộ CA về công tác dân vận và công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Trong đó, CATP và Ban Dân vận Thành ủy phối hợp tham mưu nhằm cụ thể hóa những chủ trương, quan điểm chỉ đạo trên phù hợp, gắn với đặc điểm, tình hình TP để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả cho chính quyền cơ sở các cấp.

Hai là, tiếp tục tham mưu Thành ủy những chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện trong hệ thống chính trị thành phố thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận. Trọng tâm là Quyết định số 784-QĐ/TU Thành ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Thành phố; Chương trình hành động số 08-CTHĐ/TU của Thành ủy về "Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI về công tác dân vận"; Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND TPHCM về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm ANTT; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bảo đảm thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Bốn là, xây dựng và phát huy vai trò tích cực của chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc thiểu số; góp phần tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận và tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, vùng dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo; tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng hiệu quả "Thế trận an ninh nhân dân, Thế trận lòng dân".

Năm là, phối hợp sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch về công tác dân vận. Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận gắn với công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận.

Sáu là, tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình số 41-CTr/TU ngày 25-9-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; nhất là đối với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đảm nhận chuyên trách, kiêm nhiệm công tác dân vận và lực lượng trực tiếp, thường xuyên làm việc, tiếp xúc với nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, tầm quan trọng công tác dân vận trong tình hình mới.

Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy TPHCM và CA TPHCM (2016-2021), CA các quận, huyện và TP.Thủ Đức tổ chức 294.075 cuộc họp dân với hơn 9,3 triệu lượt người tham dự. Người dân cung cấp cho CA 63.733 tin có giá trị; phối hợp cùng CA giải quyết 12.930 vụ việc liên quan đến ANTT, bắt 13.163 đối tượng các loại, thu hồi tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng. Trong giai đoạn này, 2 đơn vị tổ chức 12 buổi kiểm tra tại CA các quận, huyện và các phòng nghiệp vụ CA TPHCM. Nhân rộng nhiều mô hình, đặc biệt là mô hình "Camera quan sát ANTT" triển khai tại 22 quận, huyện, TP.Thủ Đức để giám sát ANTT ở các khu dân cư. CATP tặng giấy khen cho 92 tập thể, 212 cá nhân; đề nghị UBND TP khen thưởng 4 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Dân vận khéo" của CATP.


(congan.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất