Chủ Nhật, 2/10/2022
Bắc Ninh đẩy mạnh công tác dân vận trong cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp
Giải quyết TTHC cho người dân tại Trung tâm Hành chính công huyện Tiên Du.

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung gắn công tác dân vận với đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng phòng, chống tham nhũng, ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà đối với nhân dân, doanh nghiệp; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, cập nhật thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công các huyện, thành phố và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đảm bảo không gián đoạn việc giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, nhất là trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

UBND các cấp, cơ quan hành chính công khai các TTHC, quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân để nhân dân biết, giám sát và kiểm tra thực hiện. UBND tỉnh thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện TTHC trước và sau đăng ký doanh nghiệp; thực hiện mô hình giải quyết TTHC  “4 tại chỗ” và “5 tại chỗ”. Từ đầu năm 2021 đến nay, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,98%; tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký kinh doanh qua môi trường mạng trên địa bàn tỉnh đạt 98,14%,. Tác phong làm việc, thái độ ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được đổi mới theo tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Công tác tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế được tỉnh triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 578 đơn vị, giảm được 27 đơn vị so với năm 2015; có hơn 1.400 biên chế, tỷ lệ giảm biên chế so với năm 2015 đạt hơn 14%.

Cùng với đó, công tác tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân; tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của nhân dân cũng được các cấp, ngành quan tâm. Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh tiếp gần 2.500 lượt công dân phản ánh 2.394 vụ việc. Thực hiện 224 cuộc thanh tra, kiểm tra tại  2.523 đơn vị, kiến nghị thu hồi về nhà nước hơn 40,5 tỷ đồng và thu hồi 3.792,6 m2  đất. Tổ chức gần 550 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Qua đó, nhiều kiến nghị, đề xuất, bức xúc của nhân dân được giải quyết kịp thời, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng tăng cường phối hợp với Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ cùng cấp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát các công trình, dự án có đóng góp của nhân dân. Đồng thời, phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trong quá trình triển khai công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế: Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có nơi còn hình thức; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở một số địa phương chưa thường xuyên; cải cách hành chính có sự chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn tình trạng hồ sơ trễ hạn ở một vài lĩnh vực; sự phối hợp của các cơ quan trong công tác dân vận đôi lúc chưa chặt chẽ; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tổ chức thực thi chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực của chính quyền các cấp còn hạn chế, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng, quan hệ lao động…

Để công tác dân vận chính quyền ngày càng phát huy hiệu quả, các cơ quan hành chính, chính quyền các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát”; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của nhân dân; đổi mới tác phong lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong các cơ quan, đơn vị.

(baobacninh.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất