Thứ Bảy, 25/3/2023
Huy động trí tuệ, ý chí, nguyện vọng nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
 

Hội thảo "Chính sách đất đai trong nông nghiệp - góp ý dự thảo Luật Ðất đai sửa đổi"
do Trường Ðào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và
Phát triển cộng đồng nông thôn tổ chức tại tỉnh Hòa Bình


Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ngày 27/9/2022, Chính phủ đã có Tờ trình số 350/TTr-CP trình Quốc hội dự án Luật Ðất đai (sửa đổi); ngày 23/12/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi). Ðể thực hiện Nghị quyết nêu trên, ngày 31/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi). Việc tổ chức lấy kiến nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Ðảng. Việc lấy ý kiến nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; tạo sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, chính sách về đất đai; nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... Quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân sẽ được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, thực chất, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tiết kiệm, bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ của các cấp chính quyền; đề cao trách nhiệm người đứng đầu và sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức.

Các ý kiến đóng góp của nhân dân sẽ được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan và được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi). Vụ trưởng Ðất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Ðoàn Thị Thanh Mỹ cho biết: Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) được thực hiện từ ngày 3/1 đến ngày 15/3. Các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương; các tổ chức chính trị-xã hội; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; các viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia, nhà khoa học... đều có thể tham gia đóng góp ý kiến.

Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi), gồm: Bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi). Ðồng thời lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất.

Ngoài ra, việc lấy ý kiến cũng theo trọng tâm từng nhóm đối tượng. Trong đó, các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài lấy ý kiến về các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác lấy ý kiến về các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm; quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; nguyên tắc xác định giá đất... Ðối với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội..., lấy ý kiến về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai... Ðối với các chuyên gia, nhà khoa học, lấy ý kiến về phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể...

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngô Sách Thực: Dự án Luật Ðất đai (sửa đổi) đang thu hút được sự quan tâm đông đảo của cử tri và nhân dân trên cả nước. Ðây là luật quan trọng, phức tạp, giữ vai trò căn bản trong hệ thống pháp luật về đất đai, có mối quan hệ và ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực thi các chính sách quy định trong rất nhiều luật khác, tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội, tới tất cả các tổ chức và từng người dân. Với dự án Luật Ðất đai (sửa đổi) lần này, cơ quan chủ trì soạn thảo cần thể hiện đầy đủ các quy định của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XIII) về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" nhằm tạo ra hành lang pháp lý phù hợp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân liên quan đến đất đai. Vì vậy, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) cần phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, công khai, khoa học; ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, được nghiên cứu, tiếp thu và giải trình nghiêm túc từ các cơ quan chức năng. Thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng chính sách pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức phản biện xã hội (lần 2) đối với dự án Luật Ðất đai (sửa đổi); chủ trì, phối hợp với các cơ quan và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức lấy ý kiến trong nhân dân, xây dựng báo cáo tổng hợp gửi Chính phủ để tổng hợp theo quy định

(nhandan.vn) 15/01/2023 - 06:03


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất