Thứ Năm, 18/7/2024
Hà Nội là địa phương đầu tiên hỗ trợ đặc thù cho cán bộ tiếp công dân

Sáng 6/7, tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố Hà Nội đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân cấp thành phố và cấp huyện thuộc thành phố Hà Nội được quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

Đối tượng áp dụng của Nghị quyết là cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ thường xuyên tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân căn cứ vào vị trí việc làm cụ thể đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho từng đơn vị.

Riêng Ban Tiếp công dân thành phố có đối tượng được hưởng là người lao động tại Ban tham gia quá trình tiếp công dân và xử lý đơn. Đối với vị trí lãnh đạo bộ phận tiếp công dân là chức danh kiêm nhiệm ở các cơ quan, đơn vị (trừ Trưởng ban Tiếp công dân cấp huyện) mức hỗ trợ không quá 50% tổng số ngày làm việc.

Mức hỗ trợ đối với đối tượng chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra: Cấp thành phố là 120.000 đồng/người/ngày làm việc; cấp quận, huyện, thị xã là 100.000 đồng/người/ngày làm việc.

Mức hỗ trợ đối với đối tượng đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra: Cấp thành phố là 100.000 đồng/người/ngày làm việc; cấp quận, huyện, thị xã là 80.000 đồng/người/ngày làm việc.

Công tác lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ tuân theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Nghị quyết cũng quy định kinh phí bảo đảm thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố Hà Nội đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố thuộc cấp nào thì do ngân sách cấp đó bảo đảm thực hiện theo quy định.

HĐND thành phố giao UBND thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, cần sửa đổi bổ sung, UBND thành phố kịp thời báo cáo Thường trực HĐND thành phố để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, tổng số lượng người dự kiến được hưởng chính sách hỗ trợ trên địa bàn thành phố là 302 người; tổng kinh phí dự kiến chi tối đa cho cả cấp thành phố và cấp quận, huyện, thị xã là 8.775.360.000 đồng/năm.

(hanoimoi.com.vn) 


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất