Thứ Sáu, 28/1/2022
Thanh Thủy đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước
Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức huyện Thanh Thủy được người dân đánh giá cao khi đến thực hiện các thủ tục hành chính.

Những năm qua, huyện Thanh Thủy tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng- an ninh. Chính quyền các cấp trong huyện thực hiện công khai, minh bạch các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các khoản thu, chi từ ngân sách, khi triển khai các dự án, công trình đầu tư, phương án đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư... Từ đó, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm ước đạt trên 7%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng/năm; 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Thanh Thủy được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là việc tổ chức lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân đối với các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm khoa học, thiết thực, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Thực hiện tốt dân chủ trong công tác giới thiệu nhân sự và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,98%, đại biểu trúng cử đều đạt tỉ lệ phiếu bầu cao, không có đơn vị phải tổ chức bầu thêm, bầu lại.

Đặc biệt, huyện Thanh Thủy đã đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, trong đó thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức cao. Trong 5 năm, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã tiếp nhận 115.524 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết xong đúng và trước hạn đạt 99,8%; 100% hồ sơ TTHC cấp xã giải quyết xong đúng và trước hạn. Số lượng hồ sơ TTHC nộp trực tuyến ngày càng tăng. Để đạt được kết quả đó, huyện đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó, cán bộ, công chức, viên chức trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu quyền và lợi ích trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Chị Kiều Thị Phượng, Cán bộ văn phòng, phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Bảo Yên chia sẻ: “Khi người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính, chúng tôi phát tờ rơi, tuyên truyền, vận động người dân nộp hồ sơ TTHC bằng hình thức trực tuyến, hướng dẫn họ tra cứu các TTHC, hỗ trợ lập tài khoản, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Từ đó, số lượng hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã tăng lên”.

Bằng việc đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước đã góp phần thay đổi tác phong, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện theo hướng tích cực. Huyện ủy Thanh Thủy đã tăng cường lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế trong hệ thống chính trị, ban hành các quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ đảm bảo thực hiện hiệu quả trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai nghiêm túc, sâu rộng. Trong 5 năm gần đây, đã có 179 mô hình “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xây dựng quê hương Thanh Thủy ngày càng giàu mạnh.

(baophutho.vn) 

Gửi cho bạn bè