Thứ Tư, 27/1/2021
Đồng chí Trương Thị Mai dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu

 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội


Cùng dự, có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu: Võ Văn Dũng, Phó Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Phó Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cùng 317 đại biểu tiêu biểu đại diện gần 26.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020, có đoạn nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt được những thành tựu quan trọng. Tỉnh đã hoàn thành toàn bộ 20/20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt, có những chỉ tiêu vượt khá xa so với chỉ tiêu Nghị quyết, như: Xây dựng nông thôn mới đạt 200%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 138%, tốc độ tăng thu ngân sách đạt 145%, tỷ lệ giảm nghèo đạt 150%. Qua đó, đã giúp Bạc Liêu đứng vào nhóm các tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn; đội ngũ cán bộ được sắp xếp, bố trí phù hợp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền được củng cố, nâng cao.

Có thể khẳng định, thành tựu đạt được năm năm qua của Bạc Liêu có nhiều nguyên nhân, trong đó có sự kế thừa thành quả của nhiều năm trước. Sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ; sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Đặc biệt, đã khơi dậy được khát vọng, ý chí phấn đấu vươn lên của toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà. Có sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương. Sự giám sát chặt chẽ, kịp thời của HĐND và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh. Các ngành, các cấp trong tỉnh đã có nhiều đổi mới, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; sự chuyển biến tích cực về kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở...


 Quang cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai  đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Bạc Liêu cần đánh giá đầy đủ và có giải pháp sát thực để khắc phục những hạn chế, yếu kém, thách thức đã nêu trong Báo cáo, đó là: Quy mô kinh tế và thị trường còn nhỏ; tái cơ cấu nền kinh tế còn chậm, tỷ lệ nông nghiệp, lao động nông nghiệp còn cao; một bộ phận nhân dân đời sống còn khó khăn; giải pháp ứng phó với tác động ngày càng nghiêm trọng của thiên tai, biến đổi khí hậu; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) còn thấp; số lượng doanh nghiệp còn ít, quy mô nhỏ, năng lực quản trị còn yếu; nguồn nhân lực chất lượng cao thiếu hụt, chưa đáp ứng được cho các mục tiêu phát triển tiếp theo; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có lúc, có nơi chậm đổi mới, chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội chưa cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số nơi còn tiềm ẩn phức tạp.

Đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ: Về cơ bản, Bộ Chính trị đã góp ý kiến và tán thành với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Báo cáo chính trị và các báo cáo khác trình Đại hội, với yêu cầu “xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”. Đồng chí nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội quan tâm.

Thứ nhất là, cần tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên định nguyên tắc độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; nâng cao năng lực cầm quyền, sức chiến đấu, đoàn kết, thống nhất trong Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục sắp xếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và gắn bó mật thiết với Nhân dân; phát huy tính tiên phong, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm với nhân dân của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Thứ hai là, Bạc Liêu cần tiếp tục xác định vị trí, vai trò trong vùng Tây Nam Bộ, Tiểu vùng Nam sông Hậu, Tiểu vùng Bán đảo Cà Mau, chủ động thúc đẩy liên kết vùng trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng phù hợp với điều kiện, thế mạnh của Bạc Liêu. Tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp, hướng mạnh vào ứng dụng công nghệ cao, gắn với đặc điểm sinh thái, thích ứng được với biến đổi khí hậu, có giải pháp chuyển sản xuất nông nghiệp thuần túy sang phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng gắn với thị trường, từ số lượng sang chất lượng, từ sản xuất nhỏ lẻ, phân tán sang sản xuất hàng hóa lớn, có tính cạnh tranh cao, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu. Quan tâm xây dựng một số hợp tác xã kiểu mới, lớn mạnh về quy mô, về sản phẩm chủ lực và công nghệ. Đặc biệt, với lợi thế của một tỉnh ven biển, Bạc Liêu có điều kiện thuận lợi trong nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm công nghệ cao với nhiều mô hình có hiệu quả, cần tiếp tục, nghiên cứu phát triển mạnh mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, công nghệ cao, sớm đưa “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu” vào hoạt động, phấn đấu xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp giống, nuôi trồng, chế biến về tôm của cả nước.


 Các đại biểu dự Đại hội

Nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới với phương châm “Xây dựng nông thôn mới là một quá trình thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, hướng đến phát triển nông thôn bền vững, đô thị hóa nông thôn hợp lý và tăng cường liên kết nông thôn - đô thị.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến thủy hải sản. Khẩn trương hoàn thành các dự án, đưa vào sử dụng, tạo bước đột phá cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia.

Quan tâm quản lý có hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện... từng bước chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút được các nhà đầu tư chiến lược trong vào ngoài nước, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của mọi thành phần kinh tế và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh.

Thứ ba là, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Nâng cao tính bền vững của Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, chăm lo cho các gia đình chính sách, quan tâm cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, người dân gặp khó khăn trong cuộc sống. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Bạc Liêu.

Cùng với việc thảo luận, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển, thông qua Chương trình hành động, Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến cho các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội còn phải thực hiện nhiệm vụ bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng chí đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những đồng chí bảo đảm tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 với cơ cấu hợp lý. Đồng thời, lựa chọn được các đại biểu tiêu biểu, thay mặt cho Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc, đóng góp vào thành công của Đại hội. Sau Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, sớm đưa Nghị quyết vào quốc sống…

Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng và những thành tựu đã đạt được, đoàn kết, quyết tâm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đưa Bạc Liêu phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030./.

(nhandan.com.vn)

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác