Thứ Ba, 7/7/2020
Quyết định số 1615/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật 2015-2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC SỰ KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ NỔI BẬT 2015-2016

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật 2015-2016

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 File đính kèm: kehoach1615.doc

Gửi cho bạn bè

Các tin khác