Chủ Nhật, 21/7/2024
Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi

 Quang cảnh buổi Gặp mặt

Cùng dự có đại diện một số vụ đơn vị Ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi và 12 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Ngọc Nguyên, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi gồm 61 xã và 08 thôn thuộc 05 huyện miền núi (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng) và 03 huyện đồng bằng (Bình Sơn, Tư Nghĩa và Nghĩa Hành); đồng bào dân tộc thiểu số hiện có 201.881 nhân khẩu/55.122 hộ (chiếm khoảng 15,5% dân số toàn tỉnh); gồm các dân tộc Hrê (sống chủ yếu ở các huyện Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Nghĩa Hành và Tư Nghĩa), Co (sinh sống chủ yếu ở huyện Trà Bồng và Bình Sơn), Ca dong (sinh sống chủ yếu ở huyện Sơn Tây) và một số dân tộc ít người khác.

Tổng số người có uy tín được xây dựng theo Quyết định số 1711-QĐ/TU ngày 07/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án xây dựng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi: 69 người, trong đó: người có uy tín cấp tỉnh: 05 người, người có uy tín cấp huyện: 64 người.


 Đồng chí Trần Ngọc Nguyên, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi
phát biểu tại buổi Gặp mặt

Thời gian qua, người có uy tín đã luôn thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Có thể kể đến như: Người có uy tín luôn nêu cao tính gương mẫu, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Người có uy tín luôn hăng hái đóng góp nhiều ý kiến quan trọng và thiết thực vào quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch mục tiêu lớn của quốc gia và của tỉnh; những chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chế độ chính sách và an sinh xã hội cho người nghèo, người dân tộc thiểu số.

Từ sự trải nghiệm trong thực tiễn, sự noi gương mẫu mực, người có uy tín có mối quan hệ mật thiết với nhân dân tại địa phương nơi sinh sống và những vùng dân cư lân cận; đã tích cực tham gia cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các cơ quan tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục và động viên con cháu, dòng họ và người dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và các chủ trương của các địa phương. Tích cực tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian qua, người có uy tín đã tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền cho 13.190 lượt người.

Bên cạnh đó, trong công tác nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, người có uy tín đã chủ động, tích cực và kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận xã hội và những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân; gần gũi, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề các tầng lớp nhân dân quan tâm. Từ đó, cung cấp đúng, đầy đủ những thông tin, dư luận xã hội, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến cơ quan quản lý người có uy tín và các cơ quan chức năng có liên quan để kịp thời tham mưu, chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để xảy ra bức xúc, điểm nóng kéo dài; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương…


 Ông Hồ Văn Ôn, dân tộc Co, thôn Hà Riềng, xã Trà Phong, huyện Trà Bồng phát biểu tại buổi Gặp mặt

 
  Ông Phạm Văn Diếc, dân tộc Hrê, thôn Nước Lang, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ phát biểu tại buổi Gặp mặt

 
  Ông Đinh Văn Dung, dân tộc Ca Dong, thôn Huy Em, xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây
phát biểu tại buổi Gặp mặt

Cũng tại buổi gặp, đại diện những người có uy tín tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi đã bày tỏ vinh dự được ra thăm Thủ đô và được đến thăm Ban Dân vận Trung ương. Các đại biểu bày tỏ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết gương mẫu thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt tuyên truyền các dòng tộc và bà con thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, tích cực thi đua lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên thoát nghèo; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; cảnh giác, phòng và chống mọi âm mưu phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc của các thế lực thù địch… Các đại biểu mong muốn Đảng, Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương sẽ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển các mặt kinh tế, xã hội, nâng cao đời, giúp sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nói chung...


 Đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi Gặp mặt

Thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban bày tỏ vui mừng được tiếp đón Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi đến thăm.

Đồng chí khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, ưu tiên đầu tư, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được cụ thể qua Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới, Nghị quyết 88; Nghị quyết 120 của Quốc hội khóa XIV và Quyết định 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển… Có cơ chế thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, Người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nghiêm trị mọi âm mưu chia rẽ, phá hoại khối Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Trong những năm qua, vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, bình quân hàng năm tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm 2 - 3%; các xã, thôn đặc biệt khó khăn giảm 3 - 4%; có những nơi giảm trên 4%. Công tác giáo dục, y tế, đào tạo nghề, bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được các cấp các ngành và các địa phương quan tâm, chăm lo. Bên cạnh đó, tạo điều kiện và động viên kịp thời Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phát huy vai trò, thực hiện tốt nhiệm vụ, trách nhiệm được giao, nhiều người là tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của tỉnh Quảng Ngãi trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, công tác xây dựng đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Người có uy tín đã phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền vận động, tổ chức cho đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, tích cực tham gia phong trào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương...

Đặc biệt, 12 đại biểu người có uy tín tiêu biểu có mặt ngày hôm nay là đại diện cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, thực sự là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, phát huy tốt vai trò là hạt nhân, nêu gương sáng, tích cực đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng chí Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh.


 Các đại biểu dự buổi Gặp mặt

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, công tác dân tộc trong đó tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và phát huy vai trò, vị trí của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có chính sách đối với người có uy tín.

Đồng chí Triệu Tài Vinh mong muốn, đội ngũ người có uy tín tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo; gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, xóa đói, giảm nghèo bền vững,… Tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên; không tin, không theo, tham gia các tổ chức tự xưng, tà đạo, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái phép; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh về chính trị, kinh tế và văn hóa.

Đồng chí tin tưởng rằng, người có uy tín trong trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi, trong đó các đại biểu tham dự buổi gặp mặt ngày hôm nay tiếp tục phát huy vai trò nêu gương sáng cho gia đình và cộng đồng, là nhân tố tích cực trong các phong trào của địa phương, tiếp tục vận động đồng bào phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, tự lực, tự cường, phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc. Trên cơ sở đó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Quảng Ngãi nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh./.

Hoàng Phong

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất