Thứ Tư, 16/10/2019
Đảng bộ Bộ Tài chính: Đồng bộ các giải pháp lãnh đạo hiệu quả công tác dân vận

 Đảng bộ Bộ Tài chính triển khai hiệu quả công tác dân vận

Chỉ đạo thực hiện sâu rộng, đồng bộ, hiệu quả công tác dân vận

Nhận thức sâu sắc và toàn diện vai trò quan trọng của công tác dân vận, thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều giải pháp trọng tâm, trọng điểm, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác này, góp phần xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Theo đó, Đảng ủy Bộ Tài chính luôn đề cao, coi trọng và tập trung chỉ đạo thực hiện sâu rộng, đồng bộ, hiệu quả công tác dân vận trong toàn Đảng bộ; Gắn công tác dân vận với công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, các chỉ đạo, lãnh đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy Bộ, từ đó, đã góp phần ổn định tình hình tư tưởng, tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh truyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Thông qua các hình thức phong phú, Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả gắn với nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện “Năm Dân vận chính quyền 2019”; “Quy chế dân chủ cơ sở”; “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Bộ và ngành Tài chính”…

Riêng 4 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Bộ Tài chính đã nghiên cứu và ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Ban Dân vận Đảng ủy Bộ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong toàn Đảng bộ.

Trong công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo Công đoàn Bộ tổ chức tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019; Tập trung công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và chủ động phối hợp thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng cấp thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập cho cán bộ, đoàn viên trong dịp Lễ, Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019...

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ phát động và triển khai Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2019 đến các cơ sở Đoàn thuộc và trực thuộc Bộ. Tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Bộ Tài chính chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới” tại xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang...

Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận thời gian tới

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong toàn Đảng bộ, thời gian tới, Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính tập trung tuyên truyền vận động các đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc thực hiện tốt Nghị quyết số 01-NQ/CP của Chính phủ về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019; Thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, hiện đại hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước... phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Song song với đó, tập trung triển khai có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân.

Đảng ủy Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác dân vận; Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong ngành Tài chính tăng cường công tác chăm lo đời sống, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Đẩy mạnh tổ chức thực hiện “Quy chế dân chủ cơ sở”, “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Bộ và ngành Tài chính”…

Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính; lãnh đạo, xây dựng, nhân rộng điển hình “Dân vận khéo”; tham gia phối hợp bổ sung, sửa đổi quy chế văn hóa công sở; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu quả... Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối về công tác dân vận, đặc biệt công tác dân vận chính quyền 2019./.

(mof.gov.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất