Thứ Bảy, 31/10/2020
Quảng Trị: Làm tốt công tác dân vận chính quyền
 
Người dân được hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Thời gian qua, công tác dân vận chính quyền ở tỉnh Quảng Trị đã có nhiều đổi mới cơ bản, toàn diện về cả nội dung lẫn cách thức thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với các cấp chính quyền. Trong đó nổi bật là công tác cải cách hành chính và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận chính quyền, là phương thức để chính quyền làm công tác dân vận từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp nên Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giai đoạn 2016- 2020”, với quyết tâm tạo sự chuyển biến có tính đột phá góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính. Cùng với đó, các cấp chính quyền trên toàn tỉnh đã nỗ lực thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”.

Một khi thủ tục hành chính được đơn giản hóa, đồng thời công khai minh bạch trong quá trình làm việc sẽ tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính các cấp. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh đi vào hoạt động từ ngày 1/8/2019 đã phát huy tốt việc tập trung đầu mối tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh và các đơn vị của trung ương theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; đảm bảo sự thuận tiện, hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước. Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Công Tuấn cho biết: “Trung bình mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận trên 200 lượt người đến thực hiện các thủ tục hành chính. Từ khi đi vào hoạt động đến nay đã tiếp nhận trên 40.000 hồ sơ và giải quyết cho khoảng 38.500 hồ sơ thuộc các lĩnh vực khác nhau”.

Bên cạnh công tác cải cách hành chính, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài; công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu địa phương, đơn vị cũng được các cấp lãnh đạo quan tâm. Định kỳ vào ngày 25 hằng tháng, UBND tỉnh duy trì hoạt động tiếp dân tại Ban tiếp công dân. Sau mỗi kỳ tiếp dân UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh kiểm tra, xác minh về giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền và đang tiếp tục giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài, nhờ đó một số vụ việc kéo dài đã được giải quyết dứt điểm.

Thực tế cho thấy công tác dân vận chính quyền ở các cấp trong tỉnh có những chuyển biến rõ nét, nhất là đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên. Công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, cải cách hành chính mang lại hiệu quả thiết thực. Nội dung và phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền phù hợp với tình hình thực tế; quan tâm và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Ngoài ra, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng có hiệu quả. Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được thể chế hóa, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, ổn định trật tự xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đặc biệt là quá trình thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, từ đó đã tạo được sự đồng thuận trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức lao động và mọi tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian tới, nhiệm vụ chính của công tác dân vận chính quyền là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang đối với công tác dân vận. Bên cạnh đó là phát huy hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh tính dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành và nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, qua đó phát huy quyền làm chủ, quyền giám sát của nhân dân trong mọi hoạt động hành chính dân sự của bộ máy chính quyền các cấp.

(baoquangtri.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi