Thứ Tư, 1/12/2021
Sơn La: Đẩy mạnh thực hiện dân vận chính quyền gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở
 
Công an xã Hang Chú (Bắc Yên) tuyên truyền cho nhân dân bản Hang Chú về Luật Phòng chống ma túy.


Đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, thông tin: Thực hiện chương trình phối hợp năm 2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; tổ chức sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận trong tình hình mới. Phối hợp cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác dân vận trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Cụ thể hóa chương trình phối hợp, các cơ quan hà nước, chính quyền từ tỉnh đếnn cơ sở tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ trong thực thi công vụ. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác dân vận và phương châm hành động: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế”.

Từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song dưới sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành, địa phương nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế ổn định và phát triển, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh đạt 13.122 tỷ đồng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 10.67%, cao hơn kịch bản tăng trưởng quý II/2021 đề ra (phấn đấu tăng 7,8%). Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, toàn tỉnh hiện có gần 3.000 doanh nghiệp, 720 hợp tác xã, 6 liên hiệp hợp tác xã. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt hơn 72 triệu USD, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước...

Từ vùng đất nghèo khó ngày nào, xã Phiêng Ban (Bắc Yên) nay đã trở thành vùng quê nông thôn mới. Đồng chí Sa Văn Thi, Bí thư Đảng ủy xã, chia sẻ: Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, nhiều công trình phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế ở địa phương đã có sự tham gia tích cực của nhân dân, góp phần làm chuyển biến ngày càng tốt hơn cuộc sống của đồng bào.

Đối với công tác cải cách hành chính, UBND tỉnh đã tập trung thực hiện cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; xây dựng bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, đảm bảo lãnh đạo, quản lý thống nhất, thông suốt, có tính chuyên nghiệp cao, thực sự là nền hành chính phục vụ nhân dân; lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Hiện nay, 204/204 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện cơ chế một cửa; 19/20 cơ quan cấp tỉnh (Sở Ngoại vụ không có thủ tục hành chính), 12/12 huyện, thành phố thực hiện mô hình một cửa hiện đại. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp nhận 20.672 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 19.398 hồ sơ, chiếm 93,8%, đang giải quyết 1.274 hồ sơ.

Chính quyền các cấp, thủ trưởng các địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Thông qua hoạt động đối thoại, tiếp dân và hòa giải cơ sở, các cấp, các ngành đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng, hợp lý của công dân để xem xét, giải quyết đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời, hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật, qua đó, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhằm tăng cường công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường gặp gỡ, đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

(baosonla.org.vn)

Gửi cho bạn bè