Thứ Sáu, 4/12/2020
Công tác dân vận: Cầu nối giữa ngân hàng và nhân dân
 
Ngành Ngân hàng hoà mình vào phòng trào “Dân vận khéo” của cả nước

Hoà mình vào phong trào “Dân vận khéo”

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát động từ năm 2009 đã trở thành trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước ngành dân vận, được cấp ủy, hệ thống chính trị tích cực hưởng ứng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, hướng mạnh về cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; nâng cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu trước nhân dân. 

Hoà chung phong trào đó, để triển khai có hiệu quả công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền và mô hình “Dân vận khéo”, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể quần chúng để triển khai thực hiện công tác dân vận.

Theo đó, hằng năm Đảng ủy cơ quan NHTW đều xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để chỉ đạo các tổ chức đảng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và thực hiện đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước; đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước; thường xuyên kiện toàn, phân công cán bộ cấp uỷ phụ trách công tác dân vận; xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác dân vận nhân “Ngày dân vận” 15/10 hằng năm.

Ngay sau khi có Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Đảng uỷ cơ quan NHTW đã tổ chức các Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết tại các kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ,… nhất là, đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nội dung quan trọng.

Đơn cử như, ban hành cuốn tài liệu “Một số vấn đề cơ bản về nội dung, phương thức công tác dân vận của Đảng bộ cơ quan NHTW”, triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối “về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”; Đảng ủy cơ quan NHTW đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 04-NQ/ĐUNH ngày 19/7/2017 “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong Đảng bộ cơ quan NHTW” để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ; Đảng ủy cơ quan NHTW đã đăng ký mô hình “Dân vận khéo” của Đảng bộ với Đảng ủy Khối với nội dung “Chương trình đẩy mạnh trật tự kỷ cương và văn hóa công sở”; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc lựa chọn ít nhất 01 công việc cụ thể, có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với tình hình nhiệm vụ được giao để đăng ký mô hình “Dân vận khéo” của đơn vị.

Qua báo cáo đánh giá hằng năm của các tổ chức đảng trực thuộc, nhiều cấp ủy đã có những cách làm hay, sáng tạo, lựa chọn được hình thức phù hợp triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực để nâng cao chất lượng về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị,…

Đồng thời, đơn vị đã làm tốt công tác thi đua, khen thưởng động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Với kết quả đã đạt được; đến nay, toàn Đảng bộ đã có 28 đồng chí được Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”; đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), Đảng bộ cơ quan NHTW đã vinh dự được Ban Dân vận Trung ương tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng trong những năm qua.

Đảng ủy cơ quan NHTW đã chỉ đạo các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đẩy mạnh việc đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính; phối hợp rà soát, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn, quy định, quy chế, chính sách,… đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực bám sát tình hình thực tiễn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân có liên quan đến lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng để kịp thời xử lý, đồng thời thông tin, tuyên truyền rộng khắp ở các địa phương nhằm giúp tháo gỡ khó khăn, để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Vượt khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Mặc dù, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng mở ra nhiều cơ hội mới, nhưng cũng đặt ra những khó khăn, thách thức. Khi vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức do nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của công tác dân vận nên còn chưa sâu sát và chú ý lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân; tác phong làm việc còn nặng về biện pháp hành chính, coi nhẹ việc vận động, thuyết phục,…

Trước những thách thức này, đòi hỏi ngành Ngân hàng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt nên công tác dân vận đòi hỏi phải được tăng cường về mọi mặt nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế...

Vì vậy, Đảng ủy cơ quan NHTW đề ra nhiều giải pháp thiết thực. Trong đó, tiếp tục quán triệt những chủ trương, quan điểm của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận; coi việc thực hiện công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo” là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị và là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Đảng ủy Khối về công tác dân vận; thực hiện tốt “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; tăng cường tổ chức học tập, quán triệt kịp thời và đầy đủ các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Ngành về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

Chú trọng công tác nắm bắt tình hình đơn vị, nâng cao vai trò, hiệu quả tổng kết kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu về công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên và người lao động, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, cơ quan, đơn vị.

Để công tác dân vận có những chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ nét, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, cơ quan, đơn vị,… thì hoạt động công tác dân vận tại cơ sở cần được chú trọng để kịp thời nắm bắt, xử lý tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân và doanh nghiệp; đồng thời củng cố tổ chức, phối hợp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ về kiến thức nghiệp vụ công tác dân vận, quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh trong toàn Đảng bộ.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW sẽ luôn quan tâm và thường xuyên phối hợp với chặt chẽ với Ban Cán sự đảng NHNN để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành nâng cao ý thức trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, phong cách phục vụ nhân dân đi đôi với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ngân hàng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

(thoibaonganhang.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất