Chủ Nhật, 25/8/2019
Bắc Ninh tăng cường công tác dân vận chính quyền
 
Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Yên Phong hướng dẫn người dân
tra cứu thủ tục hành chính.


Các cấp chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, gần dân, sát dân hơn, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, từ đó có giải pháp giải quyết kịp thời. Năm 2018, toàn tỉnh tổ chức được 485 cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo các cấp với nhân dân. Tại các cuộc đối thoại, nhiều ý kiến, kiến nghị của nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp trả lời, những ý kiến khác được chuyển đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tập trung giải quyết, góp phần giảm đơn thư vượt cấp, kéo dài, khiếu kiện đông người, giữ vững an ninh, trật tự.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận. Cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực quán triệt và triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, chương trình của tỉnh về công tác dân vận. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Định kỳ hàng tháng, hàng quý các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, quản lý điều hành theo quy chế làm việc; chỉ rõ hạn chế trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cá nhân, nguyên nhân của những hạn chế đó, kịp thời đưa ra những biện pháp khắc phục. Qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phát huy trách nhiệm, năng lực, chủ động, sáng tạo trong giải quyết công việc.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, hướng đến xây dựng nền hành chính công vụ vì dân. Các thủ tục hành chính được thực hiện đơn giản hóa. Trung tâm Hành chính công của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố hoạt động hiệu quả. 17/17 cơ quan chuyên môn của tỉnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương châm 4 tại chỗ “tiếp nhận - thẩm định - giải quyết - trả kết quả”. Các xã, phường, thị trấn áp dụng cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông hiện đại”, góp phần giúp quá trình giải quyết công việc được thuận tiện, hiệu quả hơn. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công cấp độ 3 và 4, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính. Trong năm 2018, 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng thời hạn quy định, trong đó có 80% số thủ tục trả trước thời hạn.

Các địa phương gắn thực hiện Quy chế dân chủ với các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là chương trình xây dựng Nông thôn mới. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát” thắt chặt thêm mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và chính quyền. Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Năm 2018, tổng sản phẩm GRDP của tỉnh đạt 161.708 tỷ đồng; có 89/97 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 4 đơn vị cấp huyện (huyện Tiên Du, Quế Võ, Gia Bình và thị xã Từ Sơn) đạt chuẩn và hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, thời gian tới tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng với công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp; triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và tỉnh về công tác dân vận; thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nếp sống văn minh công sở, nâng cao đạo đức, trách nhiệm công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực;... góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

(baobacninh.com.vn/ Mai Phương)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất