Chủ Nhật, 17/2/2019
Chủ động nắm bắt tình hình, định hướng dư luận, giải quyết kịp thời khi có điểm nóng phát sinh tại mỗi địa phương

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác phối hợp giữa Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam với một số tổ chức thành viên của Mặt trận và các cơ quan Trung ương có liên quan trong công tác tôn giáo được tăng cường theo hướng chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được một số kết quả quan trọng. Việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam ngày càng được nâng cao và đẩy mạnh; việc củng cố lực lượng cộng tác viên nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân, hội viên, đoàn viên, chức sắc, chức việc, nhà tu hành được quan tâm, đồng thời duy trì nền nếp việc xây dựng báo cáo phản ánh định kỳ 3 tháng một lần với Đảng, Nhà nước về tình hình các tầng lớp nhân dân và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân, trong đó có ý kiến của chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tôn giáo…

Nhìn chung, tình hình tín ngưỡng tôn giáo ổn định, đa số chức sắc, chức việc và tín đồ yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam đã thể hiện tinh thần gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Cùng với việc thực hiện Nghị định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, đời sống tôn giáo ở nước ta đang có nhiều chuyển biến tích cực, các tổ chức tôn giáo đều phấn khởi đón nhận được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam.

Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện, tạo chuyển biến đáng kể về phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu kinh tế ở các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước chuyển biến theo hướng sản xuất hàng hóa. Bản sắc văn hóa của các dân tộc vùng dân tộc thiểu số (DTTS) được giữ gìn và phát triển. Các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trong đồng bào tiếp tục được chính quyền quan tâm theo đúng quy định của pháp luật... 

Bên cạnh những kết quả đạt được chủ yếu nói trên, trong lĩnh vực công tác tôn giáo, công tác dân tộc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, nổi lên là việc nắm bắt tình hình nhân dân ở một số nơi chưa thực sự chủ động, chưa tìm hiểu rõ được nguyên nhân và chưa đề xuất được phương hướng giải quyết cụ thể tại những điểm nóng phát sinh tại một số địa phương; việc đề xuất, kiến nghị về việc xử lý hiện tượng tôn giáo lạ chưa linh hoạt và chưa có nghiên cứu sâu; việc nắm bắt, tổng hợp một số vấn đề như vận động các lực lượng tham gia công tác nhân đạo, từ thiện ở một số nơi chưa có sự phối hợp hiệu quả giữa Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội;…

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, đại biểu đề nghị các cơ quan, tổ chức ở Trung ương tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai, kiểm tra và đôn đốc thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định 162/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp, phương hướng đầu tư, hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển sản xuất, hàng hóa, hội nhập với kinh tế thị trường định hướng XHCN, đẩy mạnh việc dạy nghề, tạo việc làm phi nông nghiệp cho lao động DTTS; định hướng đầu tư quy hoạch, xây dựng các điểm dân cư tập trung có trên 40 hộ trở lên ở các vùng DTTS dễ bị thiên tai đe dọa…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đề nghị, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam cùng một số tổ chức thành viên và các cơ quan Trung ương có liên quan cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để đồng bào dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận phát động; tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình, cung cấp thông tin, định hướng dư luận trong nhân dân và tham mưu giải quyết kịp thời khi có điểm nóng phát sinh tại mỗi địa phương.

Cùng với đó, tiếp tục vận động đồng bào DTTS, các tôn giáo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên cơ sở giải thích ý nghĩa của các chính sách để đồng bào hiểu được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tránh hiện tượng trông chờ, ỷ lại hoặc hiểu sai, gây tác dụng ngược khi kẻ xấu kích động, xuyên tạc chính sách xảy ra ở một số địa phương thời gian qua. Từ đó góp phần củng cố niềm tin, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…/.

Kiên Trung

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất